Checklist voor start chemotherapie

Inhoudsopgave

1 Kliniek

Stagering - volledig uitgevoerd? Denk aan beenmergonderzoek, CT of PET-CT, LP. Maximaal maand oud.

Prognostische classificatie? - bij DGBCL altijd IPI in status vermelden!

Indolent lymfoom: transformatie naar agressief lymfoom reëel? Snelle groei, B-symptomen, hoog LDH

Lever- en nierfunctie: dosisaanpassing nodig? Let op bij cisplatin (DHAP) en MTX ook bij >60 mL/min.

Radiotherapie: voor start chemotherapie als pijnstilling

Informed consent

2 Specifieke middelen

Bleomycine: denk aan

 • maximale cumulatieve dosis,
 • longfunctie-onderzoek voor start therapie,
 • pre-existent longlijden geen contra-indicatie?

Anthracycline:

 • maximale cumulatieve dosis,
 • indicatie echo cor / GSA-scan? evt. cardiale enzymen
 • eerdere radiotherapie thorax of pre-existent hartlijden contra-indicatie?

Daratumumab:

 • voor de start van de behandeling:
  • longfunctieonderzoek,
  • de bloedbank op de hoogte brengen,
  • uitgebreide bloedgroep en IAT bepalen,
 • indien de 3 maanden voor de start van de studie een bloedtransfusie heeft plaatsgevonden: moleculaire bloedgroep
 • uitsluiten HBV

Purine-analogon, of ATG, of inductie voor stamceltransplantatie:

 • doorgeven aan bloedbank: bestraalde bloedprodukten.

Rituximab

 • Paraproteine? Indien hoog: pas introduceren na aanzienlijke daling en cave erytrocytentransfusie.
 • Indien >5 x 109/L circulerende CD20-positieve cellen: contra-indicatie.
 • Uitsluiten HBV.

3 Toxiciteit

Afkappen op 2,2 m2 in palliatieve situatie

Polyneuropathie pre-existent bij neurotoxische medicatie?

 • platinumverbinding, vinca-alkaloïd, proteasoomremmer, thalidomide

Dosisreductie: overweeg of minder toxisch schema bij co-morbiditeit of hoge leeftijd.

Gehoorsproblemen: overweeg bij cisplatinum en pre-existente gehoorsproblemen audiogram.

Premenopauzale vrouw:

 • zwangerschapstest
 • anticonceptie tot half jaar na behandeling
 • fertiliteitsbesparende ingreep bespreken
 • overweeg orgametril 1dd 10 mg

Man:

 • bespreek
  • anticonceptie
  • semenpreservatie

4 Medicatie

Antimicrobiele profylaxe volgens iProva

 • tevens uitleg over antibiotica bij ontslag bij HD cyclo/DHAP/VIM
 • indien cotrimoxazol niet verdragen bij PJP-profylaxe:
  • 1x/4 weken 300 mg pentamidine

Tumorlysisprofylaxe

 • zie iProva-protocol

Glucocorticoiden

 • relatief gecontra-indiceerd als anti-emeticum bij ziekte- of therapie-gerelateerde immuundeficientie
  • bv. neutrofielendysfunctie bij MDS, fludarabine/cladribine, bij lage neutrofielenaantallen gegeven ABVD, etc.
  • met name indien van profylactische antibiotica wordt afgezien
 • cave ontregeling diabetes bij toepassing steroiden in schema

Vitamine K-antagonisten overzetten op LMWH of NOAC

APD

 • pas na bezoek aan tandarts starten

5 Infectie

 • Virale serologie: HIV, HBV, HCV
  • HBV (zie Takkenberg et al.)
   • bij serologisch profiel van doorgemaakte HBV en negatieve PCR: monitoring tijdens therapie
   • indien PCR HBV positief:
    • tenofovir 245 mg 1dd tot 6 maanden na staken chemotherapie
    • tijdens tenofovir 1x/3 maanden controle viral load en fosfaat
 • Mantoux indien afkomstig uit endemisch gebied (WHO) of expositie aan open tuberculose in verleden
  • Curocao: lage incidentie
 • Strongyloides
  • afkomstig uit endemisch gebied (Farthing et al.): serologie
  • indien geen tijd om uitslag af te wachten en afkomstig uit endemisch gebied en eosinofilie: voor start therapie 2 dagen 200 ug/kg
 • Tandarts voor focusonderzoek

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-09-18 wo 09:02

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)