Hypereosinofilie / Hypereosinofiel syndroom / Chronische eosinofiele leukemie

Inhoudsopgave

1 DD

 • reactieve eosinofilie (*; hypereosinofilie)
  • frequent
   • allergie: ABPA*, atopie
   • medicatie*
   • parasitaire aand* m.n. als invasief (schistosomiasis, Strongyloides)
   • huidafwijkingen (urticaria, atopisch eczeem; dan onderscheid primair en secundair soms onmogelijk)
   • tropen:
    • mycose: coccidioidomycose, cryptococcen
    • mycobacterie
    • overig: bac, Rickettsia, hiv, HSV, HTLV-2,
  • minder frequent
   • auto-immuun
    • Churg-Strauss* (let op bij asthma, pulmonale infiltraten, neuspoliepen)
    • RA, PAN, SLE, scleroderma
    • eosinofilie-myalgiesyndroom: tryptofaansupplementen
   • maligniteit
    • Hodgkin*, NHL (m.n. T), solide maligniteit
    • M4eo, M2eo, MDS
    • mastocytose
   • immuundeficientiesyndromen, IgA-, IgE+, IgM+, Omen
   • bij aberrante T-celpopulatie in PB (dan vaak huidafw, IgE+) / L-HES
   • groeifactoren
   • GvHD, transplantaatrejectie, bijnierschorsinsuff
  • DD longafwijkingen en eosinofilie
   • ABPA
   • mycobacterieen
   • schimmels
   • parasieten
   • chronische idiopathische eosinofiele pneumonie

2 classificatie

 • CEL (bewezen klonaal HES)
  • typische patient: man, 20-50, moe, spierpijn, angio-oedeem, rash, koorts
  • klonale markers
   • blastose centraal 5-19% of >2% perifeer
   • cytogenetica
    • 20-50%: FIP1L1-PDGFRA
    • 15-20%: klassieke afwijking
    • aspecifieke afw: -7, +8, iso(17q), del(20q), -Y
    • 9;22
    • X-chromosoominactivatie bij vrouw
    • specifieke translokatie leidend tot eosinofilie (zie FISH)
   • moleculair: FIP1L1-PDGRFA
  • M-HES
   • typisch: cytopenie, extreme eosinofilie, organomegalie, hoog B12, dysplasie eo's, verhoogd tryptase, kan reageren op behandeling met imatinib
   • FIP1L1-PDGRFA-positieve CEL
    • met klassieke cytogenetica niet aan te tonen deletie chromosoom 4
   • PDGRFB-positieve CEL
    • CMML met eosinofilie
    • vele fusiepartners mogelijk
  • L-HES
   • eosinofilie door lymfocytaire cytokinen
   • bij IFT aberrante lymfocyten, of moleculaire kloon
   • imatinib zelden werkzaam
 • familiaire HES: positieve FA
 • overlap HES: eosinofiele ziekte beperkt tot enkel orgaan en eo's ≥1,5
 • secundaire eosinofilie: respons op therapie onderliggende aandoening die niet gericht is op eosinofilie?
 • c-KIT-positieve mastocytose met eosinofilie
 • iHES
  • definitie
   • 1,5 x 109/L >6 mnden
   • geen "reactieve oorzaak" (aangetoond)
   • met eosinofiele schade
  • classificatie
  • geen markers die onderscheid maken
  • asymptomatisch
   • cave vroege fase iHES die uiteindelijke wel symptomen geeft
  • symptomatisch
   • episodisch
   • niet-episodisch

3 prognose

 • ook secundaire hypereosinofilie kan tot eosinofiele schade lijden

4 verplicht onderzoek

 1. medicatie
  • nagaan verband in de tijd met medicatie
  • staken niet-essentiele medicatie
 2. bloedonderzoek
  • diff: dysplasie eo's?
  • IgE
  • auto-immuunserologie: ANA/ANCA
  • B12, tryptase
  • schistosomiasis/Strongyoides-serologie
  • cardiale enzymen: CK-MB en troponine
 3. TFT
 4. ECG en bij afwijkingen echo cor
 5. bij verdenking secundaire eosinofilie: respons op behandeling die niet op eosinofilie is gericht?
 6. bij persisteren >6 weken of verdenking eosinofilie schade of >5
  1. IF B/T-cellen en moleculair onderzoek B/T-celkloon
  2. BM
   • aspiraat
   • biopt: cellulariteit, fibrose, mestcellen
   • moleculair: BCR-abl
   • FISH op beenmerg op
    • FIP1L1-PDGRFA / 4q12
    • 5q31-33 / PDGFRB: CMMOL met vaak eosinofilie
    • 8p11-12 / FGFR1: myeloproliferative syndrome or stem cell leukemia/lymphoma
    • 9p24 / Jak2: CML vaak met eosinofilie
   • karyotypering
   • bij negatieve FISH en sterke verdenking: moleculaire diagnostiek met FIP1L1-PDGRFA
  3. CT hals t/m lies
  4. LF
  5. gericht orgaanonderzoek om eosinofiele infiltratie uit te sluiten, veelvoorkomende vormen van infiltratie
   • hart: endocardiale necrose, trombose (embolieen), restrictieve cardiomyopathie, kleplijden
   • zenuwstelsel
    • diffuse neurologische uitval: epilepsie, encefalopathie, psychose, cognitieve aspecten
    • neuropathie (cave Churg-Strauss of vasculitis)
   • longen: hoest, infiltraten, effusies, pulmonale HT (cave embolieen), fibrose
   • huid: o.a. angio-oedeem of urticaria (vaak goed reagerend op lokale of systemische steroiden)
   • abdomen: hepato-/splenomegalie, miltinfarct, Budd-Chiari, lever/galwegontsteking
   • oculair
   • muskuloskeletaal
   • renaal

5 beleid

 • indien ernstige schade of eo's >100
  • z.s.m. het verplichte onderzoek maar niet wachten op uitslag
  • 1 mg/kg prednison
  • ivermectine bij mogelijk Strongyloides-expositie, reeds voor uitslag serologie: 2 dagen 200 ug/kg
  • na enkele dagen geen respons
   • imatinib toevoegen
   • volgende stap: vincristine
 • bij stabilisatie: classificatie en gerichte therapie
  • M-HES
   • imatinib 400 mg 1dd
    • plus 2 weken HD steroiden
     • bij cardiale betrokkenheid: verhoogd troponine of bekende cardiale problemen
     • om acute necrotiserende myocarditis te voorkomen
    • geen hCR met maand geldt als therapie-falen
  • FIP1L1-PDGRFA-positieve CEL
   • imatinib
    • bijna 100% respons, zelden resistentie (dan T674I-mutatie)
    • afbouwen bij mCR tot 100 mg
    • 1e week vaak al hematologisch CR, daarna aanvankelijk maandelijks bloedbeeld
    • vaak na 1 maand CR in beenmerg
    • a 3-6 maanden PCR herhalen
    • meestal met 12-18 maanden mCR
   • anders nog: hydrea, busulfan, vincristine, zelden interferon-alfa
   • therapie-refractaire CEL: allo
  • PDGRFB-positieve CEL
   • voorheen OS@2j 50%, nu beter met imatinib
 • L-HES
  • hoge dosis steroiden waarna afbouwen tot 10 mg 1dd of minder
  • tweede lijn: IFN-a (altijd combineren met steroiden)
  • imatinib in principe niet werkzaam
  • controle
   • iedere 3 maanden bloedbeeld
   • iedere 6 maanden IFT
   • iedere 1-2 jaar BMP met cytogenetica
 • familiaire HES
  • symptomatisch: als iHES
 • secundaire eosinofilie
  • behandelen onderliggende aandoening
  • c-KIT-positieve mastocytose met eosinofilie: ongevoelig imatinib
  • bij onvoldoende resultaat als iHES
 • iHES
  • asymptomatisch: scherp vervolgen en bij symptomen start therapie
   • therapie namelijk potentieel toxisch
  • steroiden
   • cave i.v. bij maagdarmklachten
   • dosis afhankelijk kliniek
   • 10-20 mg bij huidklachten
   • agressief of Churg-Strauss-achtig: minstens 3 weken HD prednison
  • tweedelijn
   • imatinib
   • hydroxyureum
   • IFN-a
   • chloorambucil, vincristine, etoposide, cladribine, cytarabine, MTX, ciclosporine, endoxan
   • mepolizumab (anti-IL-5), compassionate use
  • bij remissie
   • controle maximaal a 6 maanden
   • ook controle op occulte schade: serum-troponin levels, ECG, echo cor, LF

Auteur: Koen de Heer

Created: 2018-12-22 za 14:29

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate