Hypereosinofilie / Hypereosinofiel syndroom / Chronische eosinofiele leukemie

Inhoudsopgave

1 verplicht onderzoek

 • etiologisch
  1. medicatie, plus verband in de tijd
  2. DD nalopen
  3. bij verdenking secundaire eosinofilie: respons op behandeling die niet op eosinofilie is gericht?
  4. TFT en aanvullend bloedonderzoek
   • diff: dysplasie eo's?
   • IgE
   • auto-immuunserologie: ANA/ANCA
   • B12, tryptase
   • schistosomiasis/Strongyoides-serologie
  5. typische syndromen
   • Churg-Strauss: asthma, pulmonale infiltraten, neuspoliepen
   • neuropathie: Churg-Strauss of vasculitis
   • huidafwijkingen: urticaria, atopisch eczeem (onderscheid primair en secundair soms onmogelijk)
    • primair: L-HES (IgE+) of CEL (angio-oedeem, rash)
    • secundair
    • infiltratie
   • CEL: man, 20-50, moe, spierpijn, angio-oedeem, rash, koorts
   • M-HES: myeloproliferatie; cytopenie, extreme eosinofilie, organomegalie, hoog B12/tryptase, dysplasie eo's, reactie imatinib
   • longafwijkingen: Churg-Strauss, ABPA, tbc, schimmels, parasieten, chronische idiopathische eosinofiele pneumonie
  6. FA
 • uitsluiten cardiale eosinofiele schade: CK-MB, troponine en ECG (en bij afw echo)
 • bij persisteren >6 weken of verdenking eosinofilie schade of >5
  • IF B/T-cellen en moleculair onderzoek B/T-celkloon
  • BM
   • aspiraat
   • biopt: cellulariteit, fibrose, mestcellen
   • moleculair: BCR-abl
   • FISH op beenmerg op
    • FIP1L1-PDGRFA / 4q12
    • 5q31-33 / PDGFRB: CMMOL met vaak eosinofilie
    • 8p11-12 / FGFR1: myeloproliferative syndrome or stem cell leukemia/lymphoma
    • 9p24 / Jak2: CML vaak met eosinofilie
   • karyotypering
   • bij negatieve FISH en sterke verdenking: moleculaire diagnostiek met FIP1L1-PDGRFA
  • LF: causaal en uitsluiten eosinofiele infiltratie
  • CT hals t/m lies
   • causaal: maligniteit, infiltraten, effusie (SLE), ABPA, tbc, schimmelinfectie, parasieten
   • eosinofiele infiltratie: pneumonie, effusie, longfibrose, organomegalie, miltinfarct, LE/DVT, Budd-Chiari
  • op indicatie gericht orgaanonderzoek om eosinofiele infiltratie uit te sluiten

1.1 vormen van infiltratie

 • hart: endocardiale necrose, trombo-embolie, restrictieve cardiomyopathie, kleplijden
 • zenuwstelsel: neuropathie of diffuse uitval: epilepsie, encefalopathie, psychose, cognitieve aspecten
 • longen: hoest, infiltraten, effusies, pulmonale HT (cave embolieen), fibrose
 • huid: o.a. angio-oedeem of urticaria (vaak goed reagerend op lokale of systemische steroiden)
 • abdomen: hepato-/splenomegalie, miltinfarct, Budd-Chiari, lever/galwegontsteking
 • oculair
 • muskuloskeletaal
 • renaal

1.2 DD secundaire eosinofilie

 • vetgedrukt: bekende oorzaak hypereosinofilie
 • frequent
  • allergie: ABPA, atopie
  • medicatie
  • parasitaire aand m.n. als invasief (schistosomiasis, Strongyloides)
  • huidafwijkingen
  • tropen:
   • mycose: coccidioidomycose, cryptococcen
   • mycobacterie
   • overig: bac, Rickettsia, hiv, HSV, HTLV-2,
 • minder frequent
  • auto-immuun
   • Churg-Strauss
   • RA, PAN, SLE, scleroderma
   • eosinofilie-myalgiesyndroom: tryptofaansupplementen
  • maligniteit
   • Hodgkin, NHL (m.n. T), solide maligniteit
   • M4eo, M2eo, MDS
   • mastocytose
  • immuundeficientiesyndromen, IgA-, IgE+, IgM+, Omen
  • groeifactoren
  • GvHD, transplantaatrejectie
  • bijnierschorsinsuff

1.3 classificatie

 • CEL (bewezen klonaal HES)
  • klonale markers
   • blastose centraal 5-19% of >2% perifeer
   • cytogenetica
    • 20-50%: FIP1L1-PDGFRA
    • 15-20%: klassieke afwijking
    • aspecifieke afw: -7, +8, iso(17q), del(20q), -Y
    • 9;22
    • X-chromosoominactivatie bij vrouw
    • specifieke translokatie leidend tot eosinofilie (zie FISH)
   • moleculair: FIP1L1-PDGRFA
  • M-HES
   • argumenten: cytopenie, extreme eosinofilie, organomegalie, hoog B12, dysplasie eo's, verhoogd tryptase, kan reageren op behandeling met imatinib
   • FIP1L1-PDGRFA-positieve CEL
    • met klassieke cytogenetica niet aan te tonen deletie chromosoom 4
   • PDGRFB-positieve CEL (vele fusiepartners): CMML + eosinofilie
  • L-HES
   • eosinofilie door lymfocytaire cytokinen
   • bij IFT aberrante lymfocyten of moleculaire kloon
   • imatinib zelden werkzaam
 • familiaire HES
 • overlap HES: eosinofiele ziekte beperkt tot enkel orgaan en eo's ≥1,5
 • secundaire eosinofilie
 • c-KIT-positieve mastocytose met eosinofilie
 • iHES
  • definitie
   • 1,5 x 109/L >6 mnden
   • geen "reactieve oorzaak" (aangetoond)
   • met eosinofiele schade
  • classificatie
  • geen markers die onderscheid maken
  • asymptomatisch
   • cave vroege fase iHES die uiteindelijke wel symptomen geeft
  • symptomatisch
   • episodisch
   • niet-episodisch

2 beleid

 • staken niet-essentiele medicatie
 • indien ernstige schade of eo's >100
  • z.s.m. het verplichte onderzoek maar niet wachten op uitslag
  • 1 mg/kg prednison
  • ivermectine bij mogelijk Strongyloides-expositie, reeds voor uitslag serologie: 2 dagen 200 ug/kg
  • na enkele dagen geen respons
   • imatinib toevoegen
   • volgende stap: vincristine
 • bij stabilisatie: classificatie en gerichte therapie
  • M-HES
   • imatinib 400 mg 1dd
   • start tegelijkerijd 2 weken HD steroiden
    • bij cardiale betrokkenheid: verhoogd troponine of bekende cardiale problemen
    • om acute necrotiserende myocarditis te voorkomen
   • geen hCR met maand geldt als therapie-falen
   • FIP1L1-PDGRFA-positieve CEL
    • imatinib
     • bijna 100% respons, zelden resistentie (dan T674I-mutatie)
     • afbouwen bij mCR tot 100 mg
     • 1e week vaak al hematologisch CR, daarna aanvankelijk maandelijks bloedbeeld
     • vaak na 1 maand CR in beenmerg
     • a 3-6 maanden PCR herhalen
     • meestal met 12-18 maanden mCR
    • anders nog: hydrea, busulfan, vincristine, zelden interferon-alfa
    • therapie-refractaire CEL: allo
   • PDGRFB-positieve CEL
    • voorheen OS@2j 50%, nu beter met imatinib
  • L-HES
   • hoge dosis steroiden waarna afbouwen tot 10 mg 1dd of minder
   • tweede lijn: IFN-a (altijd combineren met steroiden)
   • imatinib in principe niet werkzaam
   • controle
    • iedere 3 maanden bloedbeeld
    • iedere 6 maanden IFT
    • iedere 1-2 jaar BMP met cytogenetica
 • familiaire HES
  • symptomatisch: als iHES
 • secundaire eosinofilie
  • behandelen onderliggende aandoening
  • c-KIT-positieve mastocytose met eosinofilie: ongevoelig imatinib
  • bij onvoldoende resultaat als iHES
 • iHES
  • asymptomatisch: scherp vervolgen en bij symptomen start therapie
   • therapie namelijk potentieel toxisch
  • steroiden
   • cave i.v. bij maagdarmklachten
   • dosis afhankelijk kliniek
   • 10-20 mg prednison bij huidklachten
   • agressief of Churg-Strauss-achtig: minstens 3 weken HD prednison
  • tweedelijn
   • imatinib
   • hydroxyureum
   • IFN-a
   • chloorambucil, vincristine, etoposide, cladribine, cytarabine, MTX, ciclosporine, endoxan
   • mepolizumab (anti-IL-5), compassionate use
  • bij remissie
   • controle maximaal a 6 maanden
   • ook controle op occulte schade: serum-troponin levels, ECG, echo cor, LF

2.1 mepolizumumab

 • indicatie NEJM studie: negative for FIP1L1–PDGFRA fusion gene and requirement of prednisone monotherapy, 20 to 60 mg per day, to maintain a stable clinical status and a blood eosinophil count of less than 1000 per microliter
 • 750 mg q 4 weken gedurende 32 weken (dus 9 giften)

3 prognose

 • ook secundaire hypereosinofilie kan tot eosinofiele schade lijden

Auteur: Koen de Heer

Created: 2022-02-01 di 12:41