Hemofagocytair syndroom

Inhoudsopgave

1 inleiding

 • de ziekte betreft een cytokinestorm, door excessieve immuunactivatie door
  • macrofaagactivatie (uitgelokt door een verstoring van de immuunhomeostase, "de trigger", zie onder) die niet geremd wordt vanwege
  • een pathologisch verminderde NK/CTL-celactiviteit
   • de cellen die normaal gesproken geactiveerde macrofagen remmen
 • genetische mutaties in de machinerie voor de perforine-afhankelijke cytotoxiciteit van NK-cellen kunnen dan ook leiden tot HLH
 • hemofagocytose is noch pathognomonic noch vereist voor diagnose
  • wordt in studies bij 25-100% van de patienten beschreven
  • bij verdenking HLH en geen hemofagocytose: serieel BM-onderzoek te overwegen
  • kan zich zelfs bij opknappende patient ontwikkelen: verschijnen van hemofagocytose is niet per se een negatief kenmerk
 • termen:
  • HLH = hemofagocyterende lymfohistiocytose = hemofagocytair syndroom
  • Macrophage Activation Syndrome (MAS) = HLH bij reumatische ziekte = "reactive hemophagocytic syndrome"
  • sJIA (systemische juveniele idiopathische artritis) = voorheen Still's disease
   • kan gepaard gaan met een MAS
 • bestaat een verwarrend onderscheid tussen primaire en secundaire HLH
  • "primaire HLH": bij onderliggende genetische afwijking (HLH-mutatie: homozygoot / compound heterozygoot / digeen), familiair (autosomaal recessief), vaak op neonatale/kinderleeftijd vastgesteld
  • "secondary HLH": sporadisch, verworven, bij volwassenen, evidente trigger
  • echter, ook bij secundaire HLH is een onderliggende genetische afwijking mogelijk en infectie kan ook bij de primaire variant HLH uitlokken
 • tot 70 jaar oud beschreven, Japanners relatief hoog risico
 • consanguiniteit komt frequent voor: kans op autosomaal recessieve aandoeningen immers sterk verhoogd

2 verplicht onderzoek

 • lichamelijk onderzoek: hypotensie, rash (31%), bloedingsneiging, klieren (33%), hepatomegalie (95%), splenomegalie, neurologische afwijkingen (33%: epilepsie, bewustzijnsdaling, ataxie, demyeliniserende pnp, PRES, MRI: hypodense of necrotische afwijkingen), syndromaal uiterlijk (albinisme)
 • laboratoriumonderzoek: algemeen (SEH-)onderzoek, met name gestoorde nier- en leverwaarden
  • DIS: PT, aPTT, fibrinogeen, D-dimeren
  • ferritine
  • nuchter serum triglyceride
 • bij hoge waarschijnlijkheid van diagnose of tekenen orgaanschade
  • trigger zoeken: voorals EBV en CMV
   • 60% maligniteit, CT hals t/m abdomen: maligniteit? voorals T/NK/ALCL
   • 25% infectie
    • bloedkweken en bij afwijkend sediment urinekweek
    • virale diagnostiek
     • PCR indien beschikbaar alleen bij positieve IgG en negatieve IgM ("doorgemaakte infectie")
     • PCR: OLVG (CMV, HSV, VZV, influenza), AMC (EBV, parvo, adeno, HHV6, HHV8, parechovirus)
     • VZV-infectie met HLH mogelijk zonder kliniek, Gur et al. en Van der Werf et al., ook in FZ gezien
    • HIV-serologie
    • op indicatie: tuberculose-diagnostiek
    • op indicatie: diagnostiek Bartonella, leishmania, Brucella, histoplasma, malaria, mazelen
   • immuundeficientie aanwezig?
    • CGD1, of andere erfelijke syndromen2
    • 15% reumatologische aandoening
    • transplantation
    • immuunsuppressie
  • bevestigen diagnose
   • beenmergonderzoek: hemofagocytose? andere oorzaak cytopenie? infiltratie (CD163-positieve) macrofagen? maligniteit?
    • op indicatie ook kweek en infectieuze diagnostiek (Leishmania, histoplasma, etc.)
   • immunologisch panel
    • soluble IL-2 receptor alpha (sCD25 or sIL-2R)
    • NK-cel activiteit (of FACS op CD107alpha / LAMP-1)
    • IgG, IgA, IgM
    • lymphocytensubsets: underlying immune deficiency?
   • genetisch onderzoek
    • indicatie: alle patienten met aangetoonde/aangenomen HLH
    • next generation sequencing
    • bruikbaar om
     • kans op herhaling te voorspellen (ook bij familieleden)
     • indicatie allo te stellen
     • sommige mutaties zijn geassocieerd met specifiek klinisch beeld
    • aantoonbaar bij 14% volwassenen (range: 18 to 75 years) genmutatie: partieel defect eiwitfucntie
  • orgaanschade uitsluiten
   • ECG, X-thorax, echo cor (pericardiale effusie?)
    • tevens uitgangssituatie voor chemotherapie
   • liquorpunctie (50%): pleocytose, hemophagocytose (zeldzaam), verhoogd eiwit? bij 40% afwijkingen bij geen neurologische klachten
    • op indicatie ook kweek en PCR virussen
    • cave trombopenie en stollingsstoornis voor LP!
   • MRI-hersenen +/- contrast: parameningeale infiltratie, subdurale effusie, necrose?

2.1 diagnostische criteria: HLH-2004 diagnostic criteria for HLH

 • HLH-geassocieerde genmutatie:
  • PRF1, UNC13D, STX11, STXBP2, Rab27A, SH2D1A, BIRC4, LYST, ITK, SLC7A7, XMEN, HPS
  • children: homozygosity or compound heterozygosity
  • adults: heterozygosity and clinical HLH findings, OR
 • five of the following eight:
  • T ≥38.5°C, sensitiviteit 93%
  • splenomegalie, sensitiviteit 97%
  • peripheral blood cytopenia, sensitiviteit >80%, two of the following: Hb <9 g/dL; TR <100; ANC <1
  • fasting hypertriglyceridemia (>265 mg/dL, door leverschade) and/or hypofibrinogenemia (<150 mg/dL)
  • hemophagocytosis in bone marrow, spleen, lymph node, or liver
  • low or absent NK cell activity
  • ferritin >500 ng/mL (of liever >3000 ng/mL), bij volwassenen minder specifiek en sensitief dan bij kinderen
  • elevated soluble CD25 (soluble IL-2 receptor alpha) >2x SD boven age-adjusted lab-specific norm

2.1.1 cave: geen leverproefstoornis = heroverwegen diagnose!

 • >3x ULN bij 50-90%
 • LDH verhoogd bij 85%

2.1.2 alternatieve (en minder strikte) criteria

 • three or four of the eight diagnostic criteria but also CNS symptoms, hypotension, and renal or respiratory failure:
  • also three of four clinical findings: fever, splenomegaly, cytopenias, hepatitis
  • plus one of four immune markers: hemophagocytosis, increased ferritin, hypofibrinogenemia, absent or very decreased NK cell function

3 therapie

3.1 ziektemarkers om ziekte te vervolgen

 • dagelijks indien acuut ziek (anders 2x/week)
  • afwijkingen bij lichamelijk onderzoek vervolgen
  • ferritine
  • stolling: PT, aPTT, fibrinogeen, D-dimeren
  • leverenzymen
  • bloedbeeld met diff
  • nierfunctie
 • maximaal wekelijks indien afwijkend: sCD25
 • bij iedere liquorpunctie ook liquoranalyse
 • bij verslechtering: cave infectie of effect therapie (bijewrking chemotherapie, antibiotica) in plaats van refractaire ziekte

3.2 supportief

 • hoog risico op bloeding: DIS, plaatjesdefect, tekorten stollingsfactoren
  • inductie amenorrhoe bij menstruerende vrouwen (GnRH)
  • invasieve procedure alleen als TR >50 en (aP)TT max. 25% verlengd
  • FFP bij bloeding en laag fibrinogeen
  • alleen op stringente indicatie (verse trombose bijv.) antistolling
 • hypertensie agressief controleren vanwege mogelijke complicatie van PRES
  • stijgende bloeddruk kan PRES uitlokken
  • klachten: hoofdpijn, bzd, visusklachten, epilepsie, retinabloeding, opticusoedeem
  • diagnose: MRI-hersenen
  • beleid:
   • stop evt. ciclosporine
   • overweeg dosisreductie etoposide (en in zeer ernstige situaties evt. dexamethason)
   • stop intrathecale therapie
   • elektrolytstoornissen en overvulling behandelen
 • profylaxe PCP en fluconazol
 • overweeg IVIg bij infecties en hypogammaglobulinemie

3.3 indicatie acute HLH-therapie

 • ASAP dexamethason / etoposide bij bevestigde/waarschijnlijke ziekte en:
  • klinische instabiliteit
  • progressief beeld
  • orgaanschade
   • meer dan mild verhoogde D-dimeer: >3000 ng/mL
   • meer dan mild gestoorde leverproeven: ASAT/ALAT >200
  • ferritine >10,000
  • ferritine stijgend tot >3000 vanaf <1000 in korte tijd
 • dan: reeds starten voor trigger is aangetoond of immunulogische/genetische diagnostiek bekend is

3.4 HLH bij onderliggende andere aandoening

 • in principe altijd ook therapie onderliggende aandoening
 • kortdurend (2-3 dagen) alleen therapie onderliggende aandoening te overwegen (en geen therapie HLH)
  • enkel indien onderliggende aandoening infectie of reumatische ziekte betreft
  • en bij geen "indicatie acute HLH-therapie", zie boven
  • dan: frequente meting markers van zowel onderliggende ziekte als HLH
 • infectie als oorzaak:
  • EBV-PCR >10,000 cp: rituximab 375 mg/m2 q 1 week 1-4x afhankelijk respons EBV-PCR
  • HIV: HAART
 • MAS of reumatische ziekte: soms kan de dexamethason uit het HLH-94 protocol (zonder etoposide) voldoende zijn om de HLH onder controle te krijgen
 • maligniteit-geinduceerde HLH
  • eerst onder controle brengen van HLH
  • daarna therapie onderliggende maligniteit
  • indicatie allogene STC tenzij maligniteit genezen kan worden
  • p.m. bij lymfoom waarvoor normaal CHOP wordt gegeven: CHOEP kan overwogen worden

3.5 dexamethason/etoposide volgens HLH-94

 • 8 weken etoposide en dexamethason
  • 2 weken inductie waarna afbouwschema van 6 weken
  • pas afbouwen bij klinische en biochemische respons!
 • ook intrathecaal MTX en hydrocortison bij CZS-betrokkenheid
  • indicaties:
   • alleen liquorafwijkingen (occulte ziekte)
   • afwijkingen bij MRI-hersenen
   • CZS-klachten
  • MTX 12 mg en hydrocortison 15 mg q 1 week
 • recidief (bij afbouwen etoposide/dexamethason): opnieuw etoposide/dexamethason in initiele dosering
 • salvage therapy als
  • indicaties:
   • geen respons met 2-3 weken (klinisch en biochemische)
   • toename afwijkingen tijdens therapie
  • opnieuw zoeken naar onderliggende aandoening!
  • alemtuzumab: kans op respons 86%
   • 77% kan succesvol naar allo worden doorgeleid
   • cave: reactivatie CMV en adenovirus
   • ook alternatief indien geen HLH-94 gegeven kan worden
 • nieuwe CZS-klachten tijdens therapie –> opnieuw CZS-diagnostiek, d.d.
  • PRES
  • infectie
  • hersenbloeding
  • HLH met CZS-betrokkenheid

3.6 noodschema bij contra-indicatie etoposide

 • 1dd 300 mg cyclofosfamide gedurende 3 dagen

3.7 HLH-2004

 • nieuwer protocol dan HLH-94, ciclosporine toegevoegd
 • resultaten van studie nog te immatuur om conclusies aan te verbinden

3.8 allogene SCT

 • indicaties:
  • geen respons op inductie
  • als afbouwen HLH-94 therapie niet lukt na inductie
   • na 8 weken geen complete remissie van: koorts, organomegalie, cytopenien en stollingsafwijkingen
   • tot 3 maanden na therapie zijn nog toegestaan: ferritine tot 500-1000 en leverenzymen tot 2-4x ULN
  • homozygote / compound heterozygote HLH-mutatie
   • bij enkelvoudige heterozygote mutatie: beleid onduidelijk
  • CZS-ziekte
  • recidief
  • niet te cureren onderliggende hematologische maligniteit
 • transplanteren bij HLH
  • TRM hoger dan normaal
  • bij familiedonor eerst genetische diagnostiek!
  • voorkeur voor RIST op alle leeftijden
  • beste bron stamcellen of conditionering niet bekend
 • niet stoppen met inductie tot allo
  • etoposide 150 mg/m2 continueren q 2 weken
  • de andere week: dexamethason 10 mg/m2 gedurende 3 dagen
 • flare HLH na allo komt frequent voor
  • dan meestal 2-3 weken post-transplantie
  • kan met alleen etoposide/dexamethasone behandeld worden
 • initieel peristerende CZS-afwijkingen: zo nodig intrathecale therapie continueren tot vol donorchimerisme
 • liquoranalyse eenmalig tijdens de 1e 3 maanden na allo, zelfs indien asymptomatisch
 • verlies graft komt veel voor
  • donorchimerisme van 20-30% voldoende om tegen reactivatie te beschermen
  • de eerste maanden wekelijks monitoren
  • boosten indien <50-60%
  • eerst: GvHD-profylaxe reduceren, ineffectief: DLI
 • 2e Tx bij recidief beschreven

3.9 FU

 • contact zoeken bij koorts, infectie, neurologische klachten, etc.
 • FU: 1e jaar 1x/maand, daarna 1x/3 maanden (of later: 1x/6 maanden)
  • lichamelijk onderzoek: rash, klieren, organomegalie
  • bloedbeeld met diff, leverproeven, LDH, fibrinogeen, D-dimeren, ferritine
 • MRI-hersenen om CR te bevestigen
  • maximale termijn niet duidelijk, 6 maanden redelijk
 • vermijd recidief
  • mogelijke triggers agressief behandelen/voorkomen
  • recidieven na vaccinatie beschreven
   • niet in 1e 6 maanden na diagnose
   • vaccinaties een-voor-een / niet tegelijk

4 prognose

 • snelle behandeling essentieel voor overleving
  • onbehandeld: enkele maanden overleving
  • HLH-94-protocol: @6 jaar 54% OS bij mediane FU van 6 jaar
   • overlijden: 50% in eerste maand
 • prognostisch ongunstig
  • maligniteit als oorzaak: mediaan 9 maanden overleving versus 71.8 bij de overige triggers
  • leeftijd >50
  • "hoge waarden van de markers"
  • betrokkenheid van het CZS (tenzij de afwijkingen door een CZS-infectie veroorzaakt worden)
   • indicatie allogene stamceltransplantatie
   • kans op neurologische restschade: cognitieve problemen, parese
 • mogelijke sequelae: CZS/nier/long-schade
 • recidief
  • ziekte kan recidiveren
  • kans groter bij mutatie HLH-gen
  • recidief vaak in het eerste jaar na diagnose

5 Noten

6 Referenties

Voetnoten:

1

chronic granulomatous disease (CGD), soms te behandelen met alleen antibiotica, steroiden en IVIg

2

Griscelli, Chediak-Higashi, Z-linked lymphoproliferative disease, XMEN, Interleukin-2-inducible T cell kinase (ITK) deficiency, CD27 (TNFRSF7) deficiency, Hermanski-Pudlak syndrome, Lysinuric protein intolerance, Chronic granulomatous disease

Auteur: "Koen de Heer"

Created: 2020-04-08 wo 08:36

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)