Acute myeloide leukemie (niet zijnde APL)

Inhoudsopgave

Terug naar beginpagina de-heer.eu.

1 Onderzoek

 • FA
 • overweeg kiemceldiagnostiek bij verdenking erfelijke AML, zie erfelijke MDS/AML-predispositie
 • IFT MRD
 • moleculair panel (groot pakket Sanquin)
  • RT-qPCR bij NPM1, RUNX1, BCR-abl
  • vooralsnog geen NGS
 • LP na klaren van blasten uit perifeer bloed, indien
  • L >100 (NCCN: >40; compromis: bij risicofactoren / op MDO bespreken)
  • verdenking CZS-lokalisatie / focale klachten (numb chin)
  • extramedullaire ziekte
  • blastaire dendritische neoplasie
 • aPTT/PT en indien afwijkend complete DIS-screening
 • standaarddiagnostiek acute leukemie

1.1 Standaarddiagnostiek acute leukemie

 • morfologie PB (verdenking APL?! dan spoed-PCR PML-RARa)
 • algemeen lab
 • indien relevant zwangerschapstest
 • tumorlysislab (urinezuur, HCO3-, lactaat, PO4-, Ca+)
 • bloedgroep
 • verdenking hyperviscositeit: fundoscopie, X-thorax
 • bij behandeling met HIC of demethylerende therapie
  • beenmergonderzoek
   • aspiraat, immunofenotypering
   • botbiopt
   • prognostisch / predictief onderzoek
    • karyotypering (2 mL beenmerg first-pull in heparine; bij bloed: 2x 10 mL, buiten kantooruren op kamertemperatuur bewaren)
    • moleculair onderzoek (2 mL beenmerg first-pull in EDTA, bij bloed: 2x 10 mL EDTA)
  • ECG en X-thorax
  • indien >65 frailty-score (evt. via ouderengeneeskundige)
  • HBV, HCV, HIV
  • premenopauzale vrouw: anticonceptie tot half jaar na behandeling, fertiliteitsbesparende ingreep bespreken
  • overweeg orgametril
  • man: anticonceptie tot half jaar na behandeling, overweeg semenpreservatie
  • indien afkomstig uit endemisch gebied of expositie aan open tuberculose in verleden
   • Mantoux
   • bij snelle start immuunsuppressie: IGRA
  • indien afkomstig uit endemisch gebied: Strongyloidesserologie
  • focus gebit
   • bij meteen klinisch therapie: icc kaakchirurgie/tandheelkunde
   • bij poliklinische behandeling: consult eigen tandarts, zeker bij lang geen tandartsbezoek of klachten
 • bij behandeling met HIC
  • ejectiefractie / GSA-scan (of echo cor)
  • cumulatieve dosis anthracycline / cardiale comorbiditeit / RT thorax
  • dag voor start behandeling: echogeleide CVL (trombo's tevoren >50)
  • z.s.m. risicoclassificatie

2 Therapie

2.1 Algemeen

 • verdenking APL: meteen ATRA, desnoods op SEH
 • indien aanwezig behandeling spontaan TLS
 • overweeg vitamine K-antagonisten/NOAC over te zetten op therapeutisch/profylactische LMWH
 • dag voor start behandeling: echogeleide CVL (trombo's tevoren >50)
 • low dose chemotherapie indien primaire behandeling niet <24 uur gestart wordt bij L >30
  • doel L <30
  • hyperleukocytose (L >100) of leukostase: 2dd 3 gram hydroxyureum (Grund et al., UpToDate)
  • L >30: 1dd 3 gram hydroxyureum
  • indien brug naar decitabine: cave antagonerende werking op decitabine (Choi et al.)
  • alternatief indien orale toediening niet mogelijk: 500 mg cytarabine i.v. à 3 uur
 • contra-indicatie bloedtransfusie bij L >50, bij dwingende alleen na leukaferese en a 4 uur
 • aanvullende preventieve maartregelen bij hyperleukocytose (L> 100)
  • TR-grens >30
  • dexamethason 2dd 10 mg 3 dagen
  • breedspectrum antibiotica
  • hydroxyureum/low dose Ara-C tot L <30 niet per se beter dan meteen hoge dosis chemotherapie (Ali, Hem Onc, 2016)
  • frequente controles
  • cave leukostase (m.n. bij monocytaire leukemie)
   • kliniek: symptomen van m.n. CZS, ogen en longen, maar in theorie alle organen, pseudohypoxemie, pseudohyperkaliëmie
   • diagnostiek: fundoscopie (papiloedeem, gedilateerde vaten en retinabloedingen)
   • beleid: tenzij APL of DIS overweeg leukaferese ondanks geen bewijs effectiviteit (Huls et al.)
 • bij therapie
  • anti-emetica: primperan 10 mg z.n. 3dd, zofran 8 mg 2dd
  • tumorlysisprofylaxe: hyperhydratie en allopurinol, bij aanvullende risicofactoren: fasturtec
  • bij menstruerende vrouw: orgametril 10 mg 1dd
  • premenopauzale vrouw: anticonceptie tot half jaar na behandeling, fertiliteitsbesparende ingreep bespreken
  • man: anticonceptie tot half jaar na behandeling, semenpreservatie
  • bij hoge dosis therapie
   • hypromellose 6dd beiderzijds in de ogen druppelen
   • zie antibiotische profylaxe in HIC-protocol
 • cave B1-deficientie door verbruik, overweeg thiamine 1dd 100 mg

2.2 Eerste lijn

 • indien p53 bekend: overweeg decitabine/venetoclax, ook op jonge leeftijd
 • 65 of jonger: 7+3, twee hoge dosis kuren (HOVON 150/156) plus consolidatie met curatieve intentie
  • beenmergpunctie dag 17-28 na start 1e kuur (en na kuur 2 indien geen CR), vermijd aspiraat tijdens hematologisch herstel, indien niet conclusief wekelijks herhalen
  • FLT3
   • midostaurin toevoegen (Stone, NEJM, 2017), onafhankelijk hoogte percentage
   • HOVON 156: 1 jaar onderhoud gilteritinib versus midostaurin
  • IHD1/2: HOVON 150 (2 jaar onderhoud ivosidenib versus enasidinib)
  • bij refractaire AML na kuur 1: venetoclax + decitabine op compassionate use basis
  • CR na 2 kuren: consolidatie volgens ELN 2017 (Dohner, Blood, 2017)
 • 66+: keuze tussen 7+3 (als bij 66-) en demethylerende therapie met venetoclax
  • responskans bij 7+3 50% en bij decitabine 35% (+ venetoclax 66%, OS +5m)
  • doel bij beide t/m 70 jaar: curatie indien allo-kandidaat
  • doel bij geen optie tot allo: palliatie
  • grove regel: 7+3, tenzij
   • frail
   • wens patient: lengte opname, acute toxische mortaliteit, morbiditeit (alopecia, mucositis)
   • risicoclassificatie: monosomaal karyotype en/of p53: decitabine
   • dus wachten indien mogelijk, neutropenie geen reden niet te wachten
 • MPAL of blastaire dendritische celneoplasie
  • ALL-schema gevolgd door allo
  • bij BCR-abl: TKI toevoegen
  • onvoldoende respons: AML-schema
 • chloroom of leukemia cutis
  • therapie als AML
  • zonder BM-betrokkenheid: RT als consolidatie-therapie
  • met BM-betrokkenheid: allo als consolidatie-therapie

2.3 Na eerste lijn

 1. unfit of poor risk: overweeg afzien van therapie
 2. overweeg allo
  • eerder geen allo: reinductie gevolgd door allo (hoge dosis cytarabine, of onderstaand)
  • eerder wel allo: reinductie en DLI indien alle van de volgende criteria:
   • geen actieve GvHD
   • geen acute graad III-IV GvHD of chronische extensive GvHD gehad
   • geen recidief <6 maanden na allo
   • Breems-score A of B
 3. studiedeelname
 4. verschillende opties
  • bij chloroom: RT
  • IDH2-mutatie: enasidinib indien verkrijgbaar
  • azacitidine/decitabine, overwegingen:
   • 20-30% blasten of L <15: voorkeur azacitidine
   • p53: voorkeur decitabine (niet vergelijkend uitgezocht)
  • lage dosis chemotherapie
   • geen poor risk: low dose ara-C (palliatie: enkele maanden voordeel t.o.v. supportive care)
   • M4-M5: etoposide te overwegen
   • NPM1-gemuteerde AML: Actinomycine-D te overwegen
    • 12,5 µg/kg in 100 ml NaCl 0,9%; inlooptijd 15 minuten; 5 opeenvolgende dagen, elke 3-4 weken
  • venetoclax:
   • CR/CRi 19%, bij UDH 34% (konopleva, Cander Discov, 2016)
   • met demethylerende therapie CR/CRi 67% (Dinardo, Blood, 2019)
   • met LD-Arac 29 mg/m2 d 1-10 q28 CR/CRi 54%, OS 10 maanden (beter bij CR/CRi)
   • voor post-transplantatie situatie vooralsnog te veel vragen over veiligheid
 5. supportive care
  • transfusie
  • hydroxyureum, vooral zinvol bij
   • snel oplopende blastenpercentage
   • hoge tumorload

3 Prognose

 • 7+3 tussen de 65-70
  • gunstig: CR% 60, sterfte inductie 10%
  • intermediate: CR% 50, sterke inductie 30%
  • ongunstig: CR% 20, sterfte inductie >50%
  • zonder risicoclassificatie
   • 50% kans op respons, 20% duurzame respons (>2 jaar), geen genezing zonder allo
   • +/- 2 m intensieve behandeling, aanzienlijke kans op ziek worden
   • 10-20% mortaliteit
 • palliatieve zorg: prognose 2-3 maanden

4 Erfelijke predispositie

 • kans bij AML >5%
 • kans ~10% bij t-AML of indien jonger <40 jaar
 • kunnen de novo ontstaan
 • gaan soms gepaard met andere tumoren, cytopenie
 • zie Raaijmakers, NTVH, 2018

4.1 Beleid

 • voorkomen onnodige therapie (zoals splenectomie/IST bij verkeerde diagnose ITP)
 • geen autologe maar allogene SCT
 • soms juist geen allo vanwege orgaanschade (longfibrose)
 • geen familiedonor tenzij deze bewezen het defect niet heeft
 • geen cyclo/busulfan/TBI ?
 • counseling en surveillance

4.2 Indicaties NGS

 • specifieke mutaties beenmerg: CEBPA, Tp53, RUNX1; bij VAF >40%
 • positieve FA: NGS en bij afwijkingen kiemceldiagnostiek overwegen
  • AA <40, MDS <40
  • 1 1e gr familielid of 2 2e gr hemat maligniteit of langdurige cytopenie/AA
  • orgaanafwijkingen: wratten (GATA2), lymfoedeem, doofheid sensineuraal, grijs <30, nagelafwijkingen, hypo/hyperpigmentatie, leverfibrose, longziekte, cirrose lever, syndromale afwijkingen

5 Risicoclassificatie

Table 1: consolidatie eerste lijn
autoloog (of 3e kuur) favorable (èn bij NPM1-positiviteit: MRD-negatief)
  intermediate/MRD-
allo-SCT intermediate/MRD+
  adverse
 • voor indeling zie ELN 2017
 • verder geldt als "adverse"
  • leeftijd >65 jaar (ook bij gunstige cytogenetica)
  • geen CR na 1 kuur bij intermediate risk
  • hyperviscositeit?
  • leeftijd >60-65

6 Frailty-score

 • frail als:
  • HCT-CI >2
  • 3MS <77
  • SPPB <9
 • HCT-CI >2
  • +/- 50% populatie
  • +/- 30% toxische mortaliteit (studie MDACC)

7 Venetoclax / decitabine

 • compassionate use
 • beide p53-onafhankelijk effect
 • ramp-up venetoclax laat meer problemen zien dan bij CLL: dosis anders en monitoring intensiever

8 Moleculaire diagnostiek

9 Toekomst

10 Referenties

Auteur: Koen de Heer

Created: 2022-03-09 wo 11:14