AL-amyloidose

Inhoudsopgave

Terug naar beginpagina de-heer.eu.

1 Onderzoek

 • onderzoek bij verdenking amyloidose
  • zie "eenvoudig onderzoek bij diagnostiek bij diagnose AL-amyloidose"
  • waarbij pro-BNP heel weinig specifiek is en beter vervangen kan worden door CK-MB
  • vetbiopt
  • evt. orgaandiagnostiek/biopt
 • indicaties overwegen diagnostiek
  • non-BJ proteïnurie
  • restrictieve cardiomyopathie met DC, ritme- en/of geleidingsstoornissen met syncope (of door laag slagvolume/RR)
  • syncope na starten ACE-i
  • polyneuropathie en/of autonome neuropathie, o.a. orthostase en gastro-intestinale klachten
  • carpaal tunnelsyndroom
  • macroglossie, periorbitale hematomen (Raccoon eyes), huidbloedingen hals
  • onbegrepen diarree/obstipatie, gewichtsverlies, organomegalie lever/milt
 • diagnostiek bij diagnose AL-amyloidose
  • eenvoudig onderzoek
   • algemeen lab plus aPTT/PT
   • X-thorax
   • ECG: lage QRS voltages (Musselini et al.), pseudo-infarct patroon, eerstegraads-AV-blok, P top afwijkend, verlengde QTc
   • 24-uurs urine op eiwit (non-BJ proteïnurie >0,5 g) en kreat –> evt. biopt
   • trop-T (>39 p/mol) en pro-BNP (>332 ng/L) zonder nierfalen of BF –> evt. echo/MRI cor (gem LV-wanddikte >12 mm bij geen HT of AoS, typisch: LVEF behouden) –> biopt
   • echo/CT lever (>15 cm zonder hartfalen of AF 1,5x ULN) –> SAP-scan/biopt
  • invasiever onderzoek
   • uitsluiten MM of LPL
    • BM-aspiraat: morfologie (% pc/LPL-cellen) en IFT
    • biopt: beoordeling % pc/LPL-cellen, MYD88, Congoroodkleuring
    • cytogenetica: del(17p), en 1q+, 14q32, als afwijkend: t(11;14), t(4;14), t(14;16), tevens
    • CT-skelet (cave dubbelbeeld AL-CRAB)
   • evt. EMG (m.n. sensibele polyneuropathie)
   • evt. orthostase meten (of Ewing batterij)
   • darmklachten of afvallen –> gastro/colo met biopten
 • diagnostische criteria
  • systemische AL-amyloidose
   • amyloid middels Congo-roodkleuring vastgesteld
   • dat daadwerkelijk ook functiestoornis orgaan veroorzaakt
   • en getypeerd wordt als AL-amyloid (met anti-k/l immunohistochemie, ELISA tegen AA/AL/ATTR, electronenmicroscopie of massa-spec)
   • bij plasmaceldyscrasie
   • in >1 lokalisatie (minstens 1 PA-aangetoond, andere loksalisaties mogen non-invasief zijn aangetoond)
  • ATTR-amyloidose
   • biopt, of
   • o.b.v. skeletscintigrafie (99mTc-HDP, -DPD of -PYP)
    • graad 2 of 3 cardiale opname volgens Perugini
    • afwezigheid van een M-proteïne in serum/urine en verhoogde VLK in bloed
 • prognostisch onderzoek
  • >10% plasmacellen
  • dVLK >180 (of <50)
  • cardiale betrokkenheid: revised Mayo system
  • hematologische respons
  • m.b.t. terminaal nierfalen: eGFR <50 en >5 gram proteinurie
  • cytogenetica geen prognostischewaarde, relatief vaak t(11;14) gevonden: goede respons op Bcl2-remming maar niet op bortezomib

2 Therapie

 • progressie naar MM zeldzaam, wel calcium vervolgen en bij pijn CT-skelet
 • bij therapie frequent hematologische respons (zie responsclassificatie) en orgaanrespons bepalen
 • bij progressie of geen PR met 2-3 kuren op eerstelijns behandeling: tweedelijns therapie
 • overweeg stoppen bij stabiele CR of na 2x jaar therapie
 • en denk aan afwijkende therapie bij orgaandysfunctie, zie onder, o.a.
  • geen RAAS-remming bij cardiale betrokkenheid en hypotensie of bortezomib
  • voorzichtiger met antistolling
  • geen antistolling bij nefrotisch syndroom (wel evt. statine)
  • afwijkende therapie hartfalen/ritmestoornis
  • cave QT-tijd bij profylaxe
  • doxycycline bij hartfalen
 • cave bijnierinsufficientie bij hypotensie
 • bij atriumfibrilleren altijd DOAC en geen CHADSvASC berekenen

2.1 intensieve therapie

 • 3-4x DCyBorD, stamcelmobilisatie middels G-CSF (aferese dag +4), HDM 200 mg/m2 3 weken na ferese
 • geen lenalidomide-onderhoud i.v.m. ontbreken van bewijs voor langere overleving en al goede en langdurige responsduur na ASCT
 • selectiecriteria AuSCT
  • Leeftijd: ≤70 jaar
  • ECOG-PS: tot 2
  • NYHA: 1 of 2
  • NT-proBNP: <5000 pg/ml of <590 pmol/L (=ng/L)
  • BNP: <500 pg/ml = <145 pmol/l
  • Troponine T of Troponine I: ≤0.06 ug/L of ≤0.1 ng/mL
  • Ejectie fractie cor: ≥45%
  • Bloeddruk: Systole ≥90 mmHg
  • eGFR: ≥30 ml/min/ 1.73m2 of dialyse (geen absoluut criterium)
  • Bilirubine: ≤2x ULN
  • Symptomatische effusie: niet aanwezig

2.2 niet intensieve eerste lijn

 1. CyBorD: 65% respons, 43% VGPR, 17% cardiale respons, 25% renale respons
  • pijnlijke of graad >1 polyneuropathie
   • LenDex: 43% VGPR/CR (zie hieronder bij lenalidomide)
   • MelDex: 76% respons, 31% CR, 37% cardiale respons, cave toxiciteit bij ernstige cardiale toxiciteit
  • intolerantie cyclofosfamide
   • BorMelDex

2.3 tweede en verdere lijn

 • algemeen
  • bij progressie of onvoldoende respons op eerstelijns behandeling orgaandysfunctie niet afwachten: geeft betere overleving
  • mediaan orgaanverslechtering
   • 6 maanden na een stijging van 50% van de dVLK bij 85% van de patiënten
   • mediaan 14 maanden bij subtielere stijging na diepe en langdurige respons na ASCT
 • opties
  • herhalen eerste lijn bij langdurige en diepe respons
  • verder geen voorkeur
  • IMID: 50% respons, tijd tot respons van 2 maanden
   • LenDex (geen monotherapie!), zie hieronder bij specifieke middelen
   • PomDex
  • proteasoomremmer
   • ixazomib: 50% respons, 20% CR
    • minder orgaanfalen en overlijden (dan physician best choice)
   • bortezomib: RR 68%, tijd tot respons mediaan 3 weken
    • 1.6 mg/m2 op dg 1, 8, 15 en 22 in een 35 daags schema
    • frequent dosisreducties, mediane aantal cycli 8
  • daratumumab monotherapie: 76% respons, 36% CR, tijd tot respons 1 maand
   • langer dan 1 maand (4x) geven niet zinvol
   • duur therapie?

2.4 individuele middelen

 • bortezomib: snelle respons, proteasoom al overbelast door amyloidose
 • lenalidomide: respons duurt lang (>2 cycli), 15 mg maximale dosis, 85% kans op stijgen cardiale markers (zonder toename orgaanstoornis hart)
 • carfilzomib: relatief veel cardiopulomale bijwerkingen?
 • thalidomide: veel polyeneuropathie en obstipatie, slaperigheid, cardiale bijwerkingen (decompensatie en ritmestoornissen)

2.5 responsmeting

 • hematologische respons meting
  • na ieder kuur en daarna iedere 3 maanden
  • VLK als dVLK >50, anders M-proteine indien >5 g/L, 1-2% geen marker: BMP niet betrouwbaar
  • cave invloed nierfunctie / HT op VLK
  • bij >50% patienten met PR volgt ook orgaanrespons
  • tijdig ingrijpen als geen PR: na 3 cycli (of 2 indien cardiaal sterk belast)
  • stoppen
   • bij stabiele CR, ook bij immunomodulerende imide drugs (IMiD) en anti-CD38 therapie
   • bij totale behandelingsduur van maximaal 2 jaar bij immunomodulerende imide drugs (IMiD) en anti-CD38 therapie
 • orgaanresponsbepaling
  • iedere 3 maanden tijdens actieve behandeling
  • cardiale enzymen/RR, levergrootte, klaring, proteinurie, leverproeven, albumine
 • 1-2 jaarlijks beeldvorming indien afwijkend bij start tot stabilisatie
  • hart (MRI of echocardiografie), echo lever en eventuele SAP-scan

2.5.1 orgaanresponscriteria

 • lever (cave decompensatie als verklaring verandering)
  • respons:
   • vermindering van ≥50% van afwijkende waarde alkaline phosphatase serum, of
   • vermindering van de levergrootte met meer dan 2 cm
  • progressie: toename ≥50% van alkaline phosphatase serum berekend vanaf laagste waarde
 • nier
  • respons
   • ≥30% vermindering totaal eiwit in 24 uurs urine, of
   • vermindering totaal eiwit naar <0.5 gr/dag zonder verslechtering nierfunctie (≥25% toename start serum creatinine en 25% vermindering van eGFR)
  • progressie: 25% vermindering eGFR
 • hart (cave IMID/dexa/decompensatie/kreat-stijging als verklaring):
  • respons
   • vermindering van NT-proBNP van ≥30% en minimaal >300 ng/L (35 pmol/L) berekend vanaf startwaarde in patiënten met een NT-proBNP >650 ng/L (77 pmol/L), of
   • NYHA stadium verbetering van minimaal 2 stadia in patiënten met NYHA 3 of 4
  • progressie
   • Toename NT-proBNP ≥30% en minimaal >300 pg/ml (35 pmol/L) vanaf laagste waarde. Alleen indien geen verslechtering nierfunctie (≥25% toename start serum creatinine en 25% vermindering van eGFR), of
   • Toename Troponine ≥33%, of
   • Daling ejectiefractie van ≥10% (absoluut)
 • ventrikelwanddikte en zenuwonderzoek niet: zelden verbetering

2.5.2 responsclassificatie

 • CR:
  • serum en 24 uurs urine negatief voor M-proteïne bepaald met immuunfixatie
  • normale absolute waarde van de betrokken lichte keten (laatste alleen nodig bij patiënten met GFR ≥60 ml/min)
  • echte CR: ook VLK-ratio normaal
  • Modified CR: geen genormaliseerde VLK-ratio vanwege suppressie van urine-VLK (Bence-Jones) beneden de ondergrens van normaal (VLK-ratio abnormaal of normaal)
 • VGPR: dVLK <40 mg/L
 • Partiele respons: ≥50% afname dVLK
 • Geen respons: minder dan PR, geen progressie
 • Progressie:
  • Vanaf CR; abnormale VLK-ratio en verdubbeling absolute waarde van betrokken VLK (vanaf laagste waarde) of weer meetbaar M-proteïne
  • Vanaf start therapie, PR of geen respons:
   • betrokken VLK waarde stijging van minimaal ≥50% en ook minimaal >100 mg/L, of
   • 50% toename M-proteïne en waarde >5 g/L, of
   • 50% toename M-proteïne urine >200 mg/dag

2.5.3 therapie orgaandysfunctie

 • nefrotisch syndroom
  • lisdiuretica plus spironolacton en zout- en vochtrestrictie
  • HT (zeldzaam): ACE remmers of AII-antagonisten tenzij cardiale betrokkenheid en hypotensie of bortezomib
  • cholesterolverlagers bij hypercholesterolaemie
  • geen antistolling gezien het bloedingsrisico en omdat niervenetrombose in de praktijk zelden wordt gezien
  • dialyse bij geen ernstig hartfalen verbetert de overleving: HD soms lastig door hypotensie
  • transplantatie is mogelijk
 • hartfalen
  • meestal HFpEF dus vullingstatus behouden
   • lisdiuretica/spironolacton
   • indien ook verminderde LVEF matige prognose
   • geen ACEi: slecht verdragen (hypotensie), nut onduidelijk
  • atriumfibrilleren, atriumflutter, ventriculaire ritmestoornissen
   • B-blokkade mogelijk maar voorzichtig: kan hartfalen verergeren (gefixeerd slagvolume: hartfrequentie bepaalt cardiac output)
   • amiodarone redelijk getolereerd
   • digitalis kan met lagere startdoseringen en onder strikte controle
   • Ca-antagonisten afgeraden: slecht voorspelbaar effect op geleiding, prikkelbaarheid en contractiekracht
   • als gebruikelijk antistolling
   • cave QT-tijd
   • routinematige ICD afgeraden (vaak brady of EMD probleem), pacemaker als bij iedereen, harttransplantatie niet mogelijk
  • doxycycline (2 dd 100mg) bij hartfalen (stadium IIIa) mogelijk levensverlengend door interferentie amyloïdfibrilformatie
 • autonome neuropathie: hypotensie, verergerd door diuretica en ACE-remming
  • d.d. zelden bijnierinsufficientie door amyloiddepositie
  • therapie: houdings- en bewegingsadviezen en steunkousen
   • fludrocortison: niet bij diureticagebruik
   • midodrine: alpha-1 agonist, lijkt meest effectief, 2,5 mg 3dd tot maximaal 15 mg 3dd, niet vergoed
 • bloedingen
  • vasculopathie door gegeneraliseerde amyloïddeposities in de bloedvaten
  • stollingsstoornis, met name factor X
  • gebruikelijk antistolling individueel afwegen tegen bloedingsrisico
 • darmklachten: bloedingen, malabsorptie, motiliteitsstoornissen als pseudo-obstructie
  • buikpijn d.d. autonome neuropathie, amyloïddepositie, medicatie, hartfalen, obstipatie, bijnierinsufficientie
  • diarree: imodium en octreotide, evt. antibiotica (bacteriële overgroei)
  • bijvoeding, zelden TPV
 • niet zonder meer reden vaccinaties

3 Prognose

4 Varia

 • typen amyloidose
  • wild type Amyloïd Transthyretine (ATTR)-amyloïdose
  • erfelijke ATTR-amyloïdose
  • serum amyloïd A (AA)-amyloïdose
  • nog 70 anderen..
 • 70-80% is AL amyloidose:
  • lichte ketens slaan door conformatieverandering neer met serum amyloid-P als fibrillen
  • 80% t.g.v. afwijkend lambda, vaak <10% plasmacellen
  • geen M-proteine/VLK/uLC AL-amyloidose: sluit diagnose uit, maar niet de andere amyloidosen
 • diagnostic delay gemiddeld 15 maanden
 • PET-CT: systemisch amyloid is PET-negatief (Glaudemans et al.)
 • SAP-scan, nut:
  • behulpzaam bij klinische verdenking amyloïdose maar als biopt negatief is of twijfelachtig
  • opsporen amyloïd lever en milt
  • “amyloïdload” kwantificeren ten behoeve van follow-up
  • niet geschikt voor: evaluatie van cardiale betrokkenheid
 • ook passend bij AL-amyloidose
  • gewrichtsklachten (evt. SAP/MRI)
  • heesheid
  • huidafwijkingen
  • lymfadenopathie
  • xerostomie
  • kaakclaudicatio (amyloïd in de kleinere vaten: angina pectoris, beenclaudicatio)
  • periorbitale hematomen (uiting van vasculopathie)
  • droge hoest/dyspnoe (HR-CT > biopt)
  • autonome dysfunctie:
   • orthostase
   • collaps
   • mictieproblemen
   • slikproblemen
   • maagontledigingsstoornis
   • intestinale pseudo-obstructie
   • erectiele disfunctie

Auteur: Koen de Heer

Created: 2023-01-06 vr 10:29