Multipel myeloom (MM)

Inhoudsopgave

Terug naar overzicht hematologische diagnosen http://de-heer.eu

1 definities

 • multipel myeloom:
  1. M-proteine of monoklonale plasmacelpopulatie, en
  2. een van de volgende criteria
   • M-proteine >30 g/L, of
   • >10% plasmacellen, of
   • indicatie therapie
 • MGUS: wel criterium 1 maar niet criterium 2

2 verplicht onderzoek

 • standaard SEH-lab
 • beenmergonderzoek: morfologie aspiraat, IFT, botbiopt incl. Congo-rood kleuring
 • CT-skelet
 • vrije lichte ketens
 • eenvoudig onderzoek dat kan wijzen op amyloidose
  • uitsluiten proteinurie: 24-uurs urine op eiwit en lichte ketens
  • aPTT/PT
  • ECG
  • troponine/CK (Mayo cardiac staging)
 • bij symptomatisch MM:
  • transplantabele patient: cytogenetica (FISH-panel multpel myeloom)
  • ISS-score: b2-microglobuline en albumine
 • op indicatie:
  • cryoglobulinen
  • MRI wervelkolom
 • bij verdenking amyloidose
  • troponine/pro-BNP
  • echo/MRI cor
  • vetaspiraat
  • biopt aangedaan orgaan: rectum, nier, lever, nervus suralis
 • richtlijn >70 jaar: geriatric assessment (IMWG frailty score) ten behoeve van dosisaanpassingen (Rajkumar, Lancet Oncol, 2010) ondanks vaak afwezigheid evidence-based adviezen

3 indicaties therapie

 • indicatie is volgens IMWG criteria (conform Rajkumar et al, Lancet, 2014)
  • symptomatisch multipel myeloom (= MM + "myeloma defining event")
  • ultra-high risk smouldering multipel myeloom
  • in geselecteerde gevallen high-risk smouldering multiple myeloma en oplopend M-proteine
  • "myeloma defining events": indien door myeloom
   • calcium >2,75
   • eGFR <40mL/min of kreat >177
   • Hb <6,2
   • osteolytische lesie >0,5 cm op CT
  • ultra-high risk SMM (>80% kans op symptomatisch MM <2 jaar), is MM plus:
   • >60% plasmacellen
   • FLC-ratio >100
   • indien op indicatie MRI verricht: >1 lesie >5 mm
 • smouldering multiple myeloma (SMM)
  • definitie: multipel myeloma dat
   • zonder "myeloma defining events", en
   • niet voldoet aan de criteria voor de diagnose amyloidose
  • 25% nooit symptomatisch: wait-and-see
  • high risk SMM (dus niet ultra-high risk SMM en geen indicatie therapie):
   • IgA SMM
   • immunoparese andere Ig's
   • FLC-ratio ≥8 (maar <100)
   • toename M-proteine ≥25% in 6 maanden (2x gemeten)
   • PC% 50-60%
   • circulerende PCs
   • t(4;14) or del(17p) or 1q gain
   • indien onderzoek om de e.o.a. reden verricht is:
    • MRI with diffuse abnormalities or 1 focal lesion
    • PET-CT with focal lesion with increased uptake without underlying osteolytic bone destruction

4 therapie

4.1 sympt MM, 1e lijn

4.1.1 transplantabele pt

-4x VTD, HD cyclo, 1 of 2x HDM, lenalidomide onderhoudstherapie 1

 • noten bij inductietherapie
  • bij 1e teken pnp of wanneer pnp vervelend zou zijn gezien werk/hobby: over op VTD
  • VRD waarschijnlijk effectiever maar niet vergoed
  • bortezomib s.c.
  • bij bortezomib-geinduceerde polyneuropathie: KTD te overwegen, echter niet vergoed
 • transplantatie
  • 2 g/m2 of 1000-1250 mg/m2 cyclofosfamide als mobilisatie
  • doel is mobilisatie van 4 x 106/kg stamcellen
  • dosis HDM 200 mg/m2 (en 140 mg/m2 bij klaring <40 mL/min)
  • tandem-HDM (de tweede 2-3 maanden na de eerste) bij ongunstige cytogenetica: 17p, t4;14, t14;16 2
   • alleen mits na de 1e HDM een partiele respons is bereikt
  • bij very high-risk cytogenetica (-17p): upfront allogene SCT overwegen
 • consolidatietherapie met 2 kuren VRD of VTD te overwegen na AuSCT bij:
  • minder dan VGPR na stamceltransplantatie, en
  • na VTD een partiele remissie
 • onderhoud
  • binnen 3 maanden starten
  • lenalidomide 10 mg d1-21 q 28 dagen tot aan progressie
  • te overwegen eerst dosis tot therapeutische dosis verhogen bij progressie onder Len-onderhoud (dan tevens dexa bijstarten)

4.1.2 niet-transplantabele pt

 1. HOVON 143 (open in Flevoziekenhuis), nog geopend voor "unfit"-te patiënten:
 2. D-MPV volgens Mateos et al.3 of LenDex
  • geen melfalan indien SCT in toekomst mogelijk bij herstel van conditie: Dara-VD
  • indien frail: aanpassingen frequentie en dosis
  • 9x D-VMP q 6 weken (in totaal 12 maanden) of
   • argumenten voor eerst bortezomib-bevattend schema boven LenDex:
    • mogelijkheid tot geven van daratumumab
    • nierfunctiestoornis
    • hoog-risico cytogenetica
    • wens tot kortere behandelduur
    • hoog trombose-risico
  • 18x LenDex q 28 dagen (in totaal 18 maanden)
   • bij VGPR: na 1 jaar stop dexamethason en dosisreductie tot 10 mg 1dd
   • behandeling tot progressie te overwegen indien een VGPR bereikt is zonder bijwerkingen (dan PFS +30 maanden)
   • argumenten voor eerst Len/Dex boven VMP
    • polyneuropathie
    • voorkeur voor orale therapie

4.2 sympt MM, recidief

4.2.1 stamceltransplantatie

 • allogene SCT
  • bij eerste teken van biochemisch recidief na allo: overweeg DLI indien patiënt allo heeft ondergaan en geen GvHD gehad heeft
  • allo te overwegen bij recidief 6-18 maanden na AuSCT
 • autologe SCT
  • indicatie:
   • >2-3 jaar respons op AuSCT en 3 jaar indien Len-onderhoud gegeven is
   • transplantabel maar geen AuSCT verricht in 1e lijn
  • lenalidomide-onderhoud tenzij
   • reeds gegeven
   • len-refractair
  • inductie
   • minimaal 4 kuren
   • bij minimaal VGPR op inductie in 1e lijn: zelfde inductie
    • maar geen VTD indien inmiddels len-refractair
   • bij geen VGPR op inductie in 1e lijn: recidiefschema

4.2.2 therapie bij recidief

 • relatieve contra-indicaties voor specifieke middelen
  • carfilzmoib: hartfalen, dan stringente bloeddrukcontrole!
  • daratumumab: obstructief longlijden
  • bortezomib: polyneuropathie
  • iedere proteasoomremmer: indien in triplet refractoriteit op andere proteasoomremmer (<2 maanden)
 • behoefte aan orale medicatie: lenalidomide, ixazomib, steroiden
 • na deelname HOVON 95: HOVON 114 (= PomCarDex-inductie gevolgd door PomDex vs Pom)
 • als in 1e lijns lenalidomide is gegeven: proteasoomremmer-bevattend regime
  1. CarDex tot progressie in ENDEAVOR-schema, Dimopoulos et. al. (PFS 19m)
   • enige variant waarvan OS-voordeel is aangetoond (t.o.v. BorDex 8 maanden, PFS 9m, curve)
   • bij snelle stijging M-proteine liever DaraBorDex
  2. DaraBorDex (PFS 17m, "trend naar betere OS")
   • argument voor DaraBorDex: del17p, t(4;14) en t(14;16)
  3. indien recidief na >1 jaar en bij minimaal VGPR op LenDex: toch LenDex herhalen plus evt. derde middel (zie verder)
   • respons wel minder dan bij IMID-naieve patient
 • als in 1e lijn bortezomib is gegeven DaraLenDex (OS nog niet bekend, PFS 40m, Dimoupulos, NEJM, 2016, Pollux), alternatief:
  1. CarLenDex in ASPIRE-schema: OS +8 m, PFS 26m (Stewart, NEJM, 2015 en Dimopulos, Hematologica, 2018)
  2. LenDex (PFS 15 m): minder aantrekkelijk bij del17p, t(4;14) of t(14;16)
  3. toch herbehandeling bortezomib (70% responskans, en korter dan eerste keer): niet de voorkeur
 • recidief na PI/IMID
  • overweeg herhaling bovenstaande opties, wederom voorkeur klasse-switch
  • schema kan herhaald worden bij lange respons op voorgaande toepassing
  • overweeg daarna onderstaande opties
 • PI/IMID-refractair
  1. stop therapie vanaf dit moment als
   1. na >1 kuur progressie, of
   2. na 4 kuren stabiele ziekte, of
   3. na 6 kuren geen PR
  2. daratumumab bij zeer lage tumorload en langzaam stijgend M-proteine: PFS +4 maanden, RR 30% (dan vaak >12 m)
  3. CarDex tot progressie in ENDEAVOR-schema (Dimopoulos et al., curve), ook na eerdere behandeling met bortezomib (wel minstens pauze van 2 maanden)4
  4. PomCyDex (RR 65%, PFS +5 m)
   • zonder cyclofosfamide: OS +4 maanden, RR 30%
   • REP bij niet-agressieve variant van myeloom volgens REPEAT-studie (respons 69%, PFS 12m, OS 29m) indien geen pomalidomide gegeven
   • EP bij intolerantie IMID
  5. indien nog geen IMID gegeven vanwege intolerantie: Thal/Dex (of MPT) 5
  6. MP indien nog geen melfalan gehad
  7. CDK9
  8. dexamethason en palliatieve radiotherapie

4.2.3 explosieve ziekte

 • aanvullende overwegingen bij plasmablastaire ziekte6:
  • anthracyclinen vaker effectief dan bij niet-plasmablastaire ziekte: PAD of RAD
  • continue druk op ziekte van belang: continu cyclo zoals bij REP / PomCyDex
  • daratumumab monotherapie niet (voldoende snel) werkzaam

4.3 follow-up

 • tumormarker
  • M-proteine tenzij niet kwantificeerbaar
  • indien M-proteine niet kwantificeerbaar varen op totaal-Ig
  • alleen vrije lichte keten vervolgen indien M-proteine niet kwantificeerbaar en totaal-Ig niet verhoogd
  • indien ook vrije lichte ketens niet verhoogd: varen op PET-CT indien FDG-aviditeit aantoonbaar
 • CT jaarlijks bij
  • status na therapie MM
  • smouldering MM

4.4 supportief

4.4.1 tromboseprofylaxe

 • bij lenalidomide-onderhoud ascal niet noodzakelijk, wel te overwegen bij risicofactoren

4.4.2 infectieprofylaxe

 • 12 weken levofloxacine / cotrimoxazol

4.4.3 osteoporose

 • 4 mg zoledronaat (Zometa) q 3 maanden
  • formulier scannen en mailen aan zometa@eurocept-homecare.nl
 • duur niet duidelijk:
  • in ieder geval gedurende 2 jaar
  • daarna bij geen CR: tot in totaal 5 jaar continueren
  • daarna bij wel CR: volgens CBO-richtlijn
 • voor start bisfosfonaat tandheelkundige sanering
 • bij tandheelkundige ingreep: antibiotische profylaxe gericht op Actinomyces (Augmentin of clindamycine)
 • bij extractie liefst geen bisfonaten vanaf 3 maanden voor de extractie tot 3 maanden nadien
 • denosumab te overwegen bij toxiciteit alendroninezuur of klaring <30 mL/min

4.4.4 kyfoplastiek

 • te overwegen bij persisterende en onvoldoende te bestrijden pijn door inzakkingsfracturen

4.4.5 diarree

 • bij lenalidomide: overweeg galzuurbindende harsen

4.5 plasmacelleukemie

 • eerstelijns therapie
  • conform H126 maar in plaats van carfilzomib lenalidomide, zie ook review v.d. Donk NTVH
  • <65-70:
   • 4x VRD, stamcelferese, HDM, 2x CRD, allo, onderhoud BorLen tot progressie
    • indien voor geen allo gekozen wordt: na HDM 2e HDM, 4x VRD, onderhoud BorLen tot progressie
  • >65-70: 8x VRD waarna onderhoud BorLen tot progressie

4.6 PGNMID

 • of een kloon aantoonbaar is maakt voor de therapie niet uit
 • bij nierfunctieschade maar nog geen terminaal nierfalen: als bij multipel myeloom
 • voor niertransplantatie (indien daartoe besloten wordt ondanks grote kans op snel recidief): half jaar BorDex als bij multipel myeloom

5 toekomst

6 prognose

6.1 prognose MGUS en SMM

 • kans op progressie tot symptomatisch multipel myeloom
  • SMM: 10 percent per jaar –> controle 1x / 3-4 maanden
   • na 1e 5 jaar: 3 percent per year for the next five years, and 1 to 2 percent per year for the following 10 years
   • mediaan 4,8 jaar
   • 50% binnen 2 jaar
   • 25% nooit
  • MGUS: 1 percent per jaar –> controle 1x / jaar

6.2 prognose MM

 • R-ISS onderscheidt 3 groepen: goed, intermediair en slecht met mediane overleving van "nog niet bereikt bij follow-up", 7 jaar en 3,5 jaar 10
 • dubbelrefractair (Bor/Len-refractair): OS mediaan 9m

7 voetnoten

Voetnoten:

1

winst in overleving:

 • HDM: OS +1 jaar
 • VTD vs VCD: CR van 8 naar 16%, VGPR van 46 naar 65%
 • lena +2 jr PFS en +1 jr OS (wel 25% resistent, bij CR niet duidelijk)
2

- dubbeltransplantatie

 • HOVON 95
  • P: fit, 1e lijn
  • O: betere PFS bij dubbeltransplantatie versus een enkele transplantatie, met name bij t(4;14) and/or del(17p) and/or t(14;16):
3

- Dara-MPV

 • ALCYONE, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29231133
  • P: fase 3, 706 pt, 1e lijn, ineligible for autologous stem-cell transplantation
  • I: 9x MPV
  • C: + daratumumab tot progressie
  • O: PFS met median follow-up 16.5 months
   • 18-month PFS 71.6% vs 50.2%
   • ORR 90.9% vs 73.9%
   • CR 42.6% vs 24.4%
   • MRD neg 22.3% vs 6.2%
   • daratumumab-associated infusion-related reactions occurred in 27.7% of the patients
4

- carfilzomib:

 • ASPIRE studie
  • P: 792 pt, tenzij Bor+Len-refractair, 20% eerder Len en 65% eerder Bor gehad
  • I: CarLenDex
  • C: LenDex
  • O: ORR 87%, mediane PFS 26.3m vs 17.6, OS 47.6m
 • ENDEAVOR studie
  • P: 929 pt, R/R MM met 1-3 eerdere behandelingen (+/- bortezomib)
  • I: CarDex tot progressie
  • C: BorDex
  • O: PFS mediane 18.7 vs 11.1
5

- MPT

 • FIRST-trial
  • P: 1e lijn
  • I: LenDex
  • C: MPT
  • O: kortere overleving dan LenDex
 • HOVOV 87
  • I: MPR-R
  • C: MPT
  • O: grotere toxiciteit dan MPR-R
6

DEFINITION NOT FOUND.

7

- Dara-LenDex

 • MAIA-studie, Facon, ASH 2018
  • P: fase 3, 1e lijn
  • I: LenDex + dara
  • C: LenDex
  • O: 45% reduction in the risk of progression or death, survival nog immature data
9

- anti-BCMA

 • Trudel et al. ASH
  • P: 38 patienten, fase 1
  • I: BMA117159
  • O: ORR 60%, 51% VGPR, PFS 8 maanden
10

- Palumbo, JCO, 2015.

 • P: 4,445 patienten in 11 international multicenter clinical trials, from 2005 to 2012​

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-03-13 wo 16:34

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate