Acute lymfatische leukemie / lymfoblastair lymfoom (ALL/LBL)

Inhoudsopgave

Terug naar overzicht hematologische diagnosen http://de-heer.eu

1 risico-classificatie

 • hoog-risico
  • Philadelphia chromosoom: t(9;22)(q34;q11)/BCR-ABL1
  • MLL of 11q23 afwijkingen
  • hyperleukocytose: B-ALL > 30x10 9 /L, T-ALL: > 100x10 9 /L
  • lge hypodiploidy/near-triploidy
  • complexe structurele en numerieke chromosoom afwijkingen (≥ 5), exclusief hyperdiploidie
  • afwijkingen BCR-ABL/MLL fusieproducten
  • geen CR na 1e RI
  • Flowcytometrische MRD na 1ste consolidatie ≥10 -4
 • intermediate: geen hoog-risico en 40-70
 • laag: geen hoog-risico en <=40

2 eerste lijn

 • B-LBL stadium I/II: als Burkitt
  • Rituximab + intensified CHOP x3, intensificatie I (cyclofosfamide en doxorubicine en prednisolon), intensificatie II (mitoxantrone, etoposide, prednisolon) en BEAM en autologe stamceltransplantatie
 • HOVON 100
 • indien >20% blasten positief voor CD20: ook rituximab
 • indien Phil-positief bij B-ALL: imatinib 600 mg
  • dosisreductie tot 400 mg bij intolerantie
  • bij resistentie alternatieve TKI na mutatieanalyse (voorkeur: dasatinib)
  • tot:
   • recidief
   • einde van de onderhoudsbehandeling
   • 12 maanden na allogene stamceltransplantatie
 • CZS-behandeling
  • profylaxe
   • maximaal 15 indien <40, inclusief onderhoud, 8 bij allo als consolidatie
   • maximaal 10 indien ouder, 6 bij allo
  • therapie
   • 2x/week behandeling met MTX 15 mg (≥60 jaar 12,5 mg)/dexamethason 4 mg i.t. tot liquor 2x flowcytometrisch geen blasten meer toont, waarna 1x per week i.t. injectie gedurende 2 weken, dan 2 injecties om de 2 weken en dan 1x per maand tot een maximum aantal injecties van 10, zo mogelijk gevolgd door radiotherapie, bij voorkeur als onderdeel van conditionering van alloSCT
   • indien geen respons optreedt op MTX/dexamethason, dan is het advies te switchen naar cytarabine 70 mg met dexamethason 4 mg i.t. volgens hetzelfde schema
 • allo
  • -indicatie:
   • intermediair risico: HLA-identieke broer of zus of een 10/10 matched unrelated donor
   • hoog risicopatiënten: ook alternatieve stamceldonor (MUD of cordblood donor) als er geen geschikte HLA-identieke broer of zus is
  • ≤40 myeloablatieve conditionering

3 tweede lijn

 • ZUMA3-studie?
  • komt ook studie CAR-T vs Blina
 • stappen
  1. bij hoog aantal blasten eerst Ara-c
   • alternatief: nelarabine (30-40% responskans?), evt. met PEG-asparaginase
  2. blina
  3. allo
 • inductie gevolgd door
  • allo
   • allo bij CR indien niet toegepast in 1e lijn
   • 2e allo of DLI
    • factoren: tijd tussen recidief en eerste behandeling, WHO performance status, aanwezigheid van actieve GvHD etc.
  • indien allo niet mogelijk: regulier onderhoud
  • CZS profylaxe: tijdens reinductie tot alloSCT streven naar minimaal 6x intrathecale profylaxe met MTX en dexamethason tot een maximum van 10 toedieningen
  • CZS behandeling: als in 1e lijn
 • inductie
  • refractair of recidief <12 maanden B-ALL
   • chemotherapie
    1. HD Ara-C (de dosis Ara-C uit H35), 2e keus: MTX
     • ARA-C kuur: 1500 (of 3000 mg/m2) mg/m2 a 12 uur op dag 1, 3, 5, 7 en indien cumulatieve dosis anthracyclines nog niet bereikt is, in combinatie met daunorubicine 90 mg/m2 op dag 1 t/m 3
     • MTX kuur: ≤ 40 jaar 5000 mg/m2 dag 1 en 15, > 40 jaar 3000 mg/m2 dag 1 en 15
    2. na herstel toxiciteit (herstel aantal blasten niet noodzakelijk): 1-2 kuren blinatumumab
     • Blinatumomab kuur: 9 ug/dag de eerste week gevolgd door 28 ug/dag daarna middels continue infusie gedurende 4 weken in totaal waarna 2 weken rust, tweede kuur 29 ug/dag continu gedurende 4 weken
   • blina, evt. voorafgegaan door maximaal week steroiden bij blasten >50%
   • off-label clofarabine: Cyclofosfamide dag 0-1 300 mg/m2, clofarabine dag 1 -4 10 mg/m2 en cyclofosfamide 600 mg/m2 op dag 2 - 4.
   • inotuzumab ozogamicine
  • solitair extramedullair recidief zonder BM lokalisatie: als refractair B-ALL maar zonder consolidatie met blinatumomab.
  • recidief B-ALL na >12 maanden: reinductie niet met HD Ara-C/MTX maar eerste kuur H100, verder als bij refractair B-ALL
  • refractair T-ALL of recidief <12 maanden
   • 2 of meer kuren nelarabine, 2e keus: MTX
   • HD MTX indien nog niet gegeven
  • recidief >12 maanden
   • reinductie met eerste kuur H100
   • nelarabine

4 toxiciteit

 • bij door toxiciteit stoppen van H100 en over op HD Ara-C
  • indicatie allo; Rijneveld: minder effectieve therapie
   • eerste klap is een daalder waard
    • allo in 2e lijn slechtere uitkomst
    • kans op remissie kleiner in 2e lijn
 • overleg farmacoloog
 • specifieke middelen
  • PEG-asparaginase
   • bij onderstaande toxiciteit kan het na herstel opnieuw gegeven worden
   • cholestatische LP-stns met bili tot 75 en transen tot 600
   • hypertriglyceridemie
  • MTX-toxiciteit
   • meer hydratie
   • frequentere spiegelcontrole met dosisaanpassing (Foster, Cancer Chemotherapy and Pharmacology, 2018)
   • 25% dosisreductie (Rijnveld: geven vaak 3 gr/m2 i.p.v. 5 mg/2)
   • MTX vooral bij T-ALL belangrijk
   • scherper begeleidende maatregelen nakijken

5 responscriteria

 • CR
  1. < 5% leukemiecellen morfologisch in een representatief beenmergaspiraat/botbiopt, en
  2. geen blasten in het perifere bloed, bij twijfel bevestigd met immunofenotypering, en
  3. geen extramedullaire ziekte, of
  4. als morfologisch 5-10% blasten, dan moeten er minder dan 1% leukemiecellen bij immunofenotypering worden gevonden

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-02-01 vr 15:41

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate