Lymfoplasmocellulair lymfoom, LPL / Waldenström

Inhoudsopgave

Terug naar beginpagina de-heer.eu.

1 Onderzoek

 • laboratoriumonderzoek inclusief M-proteine, b2-microglobuline en stolling
 • CT hals t/m abdomen (osteolytische lesies: past niet bij LPL)
 • PET-CT als:
  • curatieve intentie / stadium I-II (non-existent?)
  • verdenking transformatie
   • typisch: stijging LDH, snelle progressie, extranodale lokalisatie, klieren/organomegalie
   • SUV gemiddeld 15 i.p.v. 7
   • cave amyloidose bij afvallen
  • beenmergonderzoek met MyD88, indien negatief, d.d.
 • sediment: als screening amyloidose en cryo's
 • prognose: rIPSS-WM (of www.awmrisk.com bij smouldering LPL)
 • diagnostische criteria
 • evt.
  • cryo's bij
   • atypische klachten: vasculitis/ulcera, neuropathie, nefropathie, Raynaud, acrocyanose, Raynaud
   • hyperviscositeit
  • CAD bij acrocyanose, Raynaud, livedo, ulceratie, koude-intolerantie
  • lichte ketens alleen als: onbegrepen nierfunctietoornis, cryo's of verdenking amyloidose
  • nierbiopt: bij verdenking WM-gerelateerde nefropathie of nefrotisch syndroom (amyloidose, LCDD, cast, cryo's, IgM-deposities)
  • screening hyperviscositeit incl. fundoscopie bij
   • IgM >60
   • bijpassende kliniek: hoofdpijn, visus, verward, dyspnoe, bloedneus, coma
   • zeker bij cryos's (vals-verlaagd IgM bij koude afname)
  • vWF bij bloeding (cave ook ITP/amyloidose)
  • anti-MAG bij polyneuropathie
  • LP en MRI-hersenen bij verdenking Bing-Neel
  • antifosfolipiden (IgM-gerelateerd) bij trombose
  • i.c.c. neurologie bij onbegrepen neurologie (polyneuropathie [amyloidose, cryo's MAG-antistoffen], anti-GM1-antistoffen, antidecorine-myopathie, Bing-Neel)
 • niet:
  • CXCR4 (incidentie 40%)
   • zowel nonsense mutaties en frameshift mutaties
   • bij mutatie: hoger IgM, meer kans op hyperviscositeitssyndroom, minder lymfadenopathie
   • bij nonsense mutatie bij ibrutinib tragere en minder diepe responsen
  • cytogenetica: kan helpen bij d.d. MM (vaak t11;14 en niet hij WM, bij WM bij 40% 6q-)

1.1 klachten

 • klieren/organomegalie: transformatie, amyloidose
 • ijzergebrek: door hoog hepcidine of verlies in tr.digestivus
 • hartfalen: AL amyloidose, LCDD
 • huidproblemen: urticaria/Schnitzler, tumorinfiltratie, amyloidose, CAD, cryo's
 • maagdarmklachten: amyloidose, tumorinfiltratie, IgM depositie

2 Therapie

2.1 Algemeen

 • let op: primary cold agglutinin-associated lymphoproliferative disease valt onder CAD
 • geen gerandomiseerde studies
 • geen consensus volgorde behandelregimes
 • meer dan helft overlijdt (leeftijd >70) aan andere oorzaak dan Waldenström
 • daarom per patient goed te verwachten toxiciteit versus diepte respons afwegen
 • aan concentratie IgM / M-proteine niet absoluut belang hechten bij beoordeling respons
  • laagdrempelig andere responsparameters controleren zoals ook percentage infiltratie bij beenmergonderzoek
  • vanwege (vertraagde) flare op rituximab / lange halfwaardetijd IgM
  • soms nog jaren na staken chemotherapie daling IgM
 • indicatie therapie
  • als laaggradig lymfoom
  • bij IgM >60 uitsluiten hyperviscositeit ook middels fundoscopie
  • indien negatief: nauwlettende monitoring incl. herhaalde fundoscopie
 • plasmaferese bij hyperviscositeit, kan vaak pas na 1-2 cycli snel werkende chemo gestopt worden
 • in principe vincristine vermijden gezien hoge kans op polyneuropathie
 • indicaties internationaal: Hb <6,2 of TR <100 of maximale diameter klier >5 cm of ziektegerelateerde klachten

2.2 Rituximab

 • in principe altijd rituximab toevoegen aan chemotherapie (niet aan ibrutinib): verlengt PFS/OS
 • maar pas geven bij IgM <40 (of lager indien bij lagere waarde hyperviscositeit)
  • flare tot 4 maanden na start mogelijk
  • m.n. bij monotherapie: dan bij 25% ≥25% stijging van het IgM (en bij 50% enige stijging)
  • kan ook snel na start behandeling beginnen (<1 maand) en soms maandenlang aanhouden (meestal tot 4 maanden)
  • alternatief: flare opvangen met plasmaferese
 • geen onderhoudsbehandeling rituximab
 • indien progressie binnen (6-)12 maanden na laatste rituximab: geen rituximab meer toevoegen
 • bij intolerantie
  • herhalen met maximale ondersteuning, zie richtlijn
  • door type I allergische reactie desensitisatie mogelijk

2.3 Schema's

 1. 6x DRC21 met 1x 1000 mg/m2 cyclofosfamide i.v.
  • beste balans toxiciteit / effectiviteit: 80% PR, PFS 35m; recidief: 70% PR, PFS 32m
  • trage respons: kan tot 4 maanden duren
  • even effectief maar minder myelosuppressief/toxisch dan R-CVP/CHOP
  • bij gebruik vincristine namelijk meer kans op pnp dan normaal
  • DRC ook mogelijk na andere behandeling in eerste lijn?
 2. 6x R-bendamustine (niet vergoed!)
  • laagdrempelig 4 kuren van maken, lijkt effectiviteit nl. niet te verminderen
  • 95% respons, PFS 65m; recidief: 80%, PFS 13-58m
  • snelste en meest effectieve respons wat betreft PFS/diepte
  • wel fysiek zwaarder dan DRC
  • argumenten voor R-benda: hoge tumorload (in beenmerg of klieren), behoefte aan snelle respons / lange PFS, IgM >40
  • op oudere leeftijd dosisreductie: 70 mg/m2
  • indien R-refractair ook effectief zonder R
 3. evt. bij kwetsbare patient
  • rituximab monotherapie 4x q 1 week bij contra-indicatie chemo of geringe tumorload
   • PFS 20m, RR 35%; recidief: PFS-30m 22%
   • trage respons
  • R-bortezomib/dexamethason (niet vergoed!)
   • snelle respons, effectiever dan DRC, RR 70%, PFS 45m; recidief: RR 50%, PFS 15m
   • minder toxisch dan bendamustine
   • maar hoge kans op polyneuropathie: 1x/week toepassen
   • indien R-refractair ook effectief zonder R
  • ibrutinib 420 mg/zanabrutinib (zana niet vergoed!)
   • snelle respons, RR 75%, PFS-2j 85%; recidief: RR 73%, PFS-2j 70% en PFS-5j 80%
   • vergoed in eerste lijn indien niet-fit
   • effectiefst bij geen wt-MyD88 (en geen CXCR4-mutatie)
   • nadeel gebruik tot progressie en hoge kosten: i.p. pas bij R- of chemorefractoriteit
   • let op, met leeftijd grotere kans op: bloeding, AF, HT
   • contra-indicatie: ernstige bloeding in VG en dubbele antistolling
 4. in principe niet
  • R-chloorambucil q 28 dagen tot maximale respons plus 2 kuren
   • respons trager dan bij DRC
   • ORR 50% en PFS 27 maanden
   • relatief veel neutropenie en secundaire maligniteiten
   • geen data over toevoeging R
  • fludara/cladribine
   • effectief
   • toxisch: cytopenie, infectie, secundaire maligniteit, transformatie
  • lenalidomide: leidt tot ernstige anemie
  • thalidomide: veel polyneuropathie
  • alemtuzumab: veel toxiciteit

2.3.1 Recidief

 • zelfde schema's als boven waarbij
  • >3 jaar respons: therapie ook evt. herhalen
  • <1 jaar respons:
   • allo overwegen indien jong/fit
   • indien progressie <12 maanden na laatste rituximab: geen rituximab meer toevoegen
  • autologe stamceltransplantatie
   • bij geselecteerde patienten met een agressief beloop een optie
   • liefst bij 2e recidief of eerder, daarna minder effectief
   • PFS 4 jaar
 • allo
  • beperkte rol
  • bij snel recidief na ibrutinib en immunochemotherapie te overwegen
  • o.h.a. bij derde recidief of later

2.3.2 Transformatie

 • conform behandeling DGBCL (6x R-CHOP + 2x R)
 • overweeg AuSCT
  • in eerstelijns behandeling bij chemosensitieve ziekte en reeds eerder behandeling voor LPL
  • in tweedelijns behandeling
 • bij recidief na AuSCT: overweeg allo

2.3.3 IgM-gerelateerde amyloidose

 • optimale behandeling niet duidelijk
 • gezien doel van diepe remissie in principe zwaardere behandeling dan gebruikelijk bij LPL noodzakelijk
 • consolidatie met AuSCT
 • verder lijkt beeld op non-IgM amyloidose behoudens
  • minder vaak hartfalen
  • meer lymfadenopathie

2.3.4 Bing-Neel

3 Prognose

 • voorkeur:
  • rIPSS-WM
  • www.awmrisk.com bij smouldering LPL
 • zie Castillo, BJH, 2014 met duidelijke curves per leeftijdscategorie
 • LDH ook van prognostische betekenis
Table 1: r-IPSSWM
Leeftijd 66-75 jaar 1
Leeftijd >75 jaar 2
β2-microglobuline >4 mg/l 1
LDH > 250 IU/L 1
Serum albumine < 35 gr/L 1

rIPSSWM.png

Table 2: IPSSWM
leeftijd >65
Hb <11,5 g/dL
TR <100
B2M >3 mg/L
serum IgM >70 g/L

4 Diagnostische criteria

 • IgM MGUS (1,5% kans op progressie per jaar)
  • IgM-proteine <30 g/L
  • percentage LPL-cellen beenmerg <10%
  • klachten (normaal BB, geen B-symptomen of hypervisc, klieren, organomegalie of andere orgaanschade)
   • niet: MGUS
   • wel: IgM-gerelateerde ziekte
 • LPL
  • LPL zonder IgM M-proteine of beenmergbetrokkenheid
   • LPL met IgA/IgG
   • LPL zonder M-proteine of lichte keten-LPL: amper beschreven
  • MW
   • IgM-paraproteine
   • percentage LPL-cellen beenmerg >9%
   • twee vormen
    • asymptomatisch / smouldering (50-60% na 5 jaar progressie)
    • symptomatisch

5 Varia

 • LPL-cellen zijn een verzameling van kleine lyfmocyten, plasmocytoid en plasmacellen
 • CAD lijkt een aparte entiteit ten opzichte van WM/IgM gezien de specifieke morfologische, immunohistochemische en moleculaire opmaak van de B cel cloon in het beenmerg

6 Referenties

Auteur: Koen de Heer

Created: 2022-12-16 vr 16:37