Polycythemia vera (PV) en essentiële trombocytose (ET)

Inhoudsopgave

Terug naar beginpagina de-heer.eu.

Zie ook erytrocytose.

1 Onderzoek

 • lab: algemeen lab en urinezuur (indien geen erytrocytose: gemaskeerde PV uitsluiten: ferritine, foliumzuur, vitamine B12)
 • echo buik indien lichamelijk onderzoek niet goed mogelijk: splenomegalie?
 • beenmergonderzoek: bevestiging diagnose? voorkeur WHO-classificatie? mate van fibrose?
  • kan achterwege gelaten worden bij geen twijfel aan diagnose PV, bijv. positieve Jak2-mutatie en Ht >0,51 (bij man of >0,47 bij vrouw)
 • moleculair onderzoek
  • bij erytrocyose PV-cascade: Jak2 V617F-mutatie > exon 12-mutatie
  • bij geen erytrocytose: de ET-cascade Jak2 V617F-mutatie > CAL-R > c-MPL, indien alle negatief: ook PCR op BCR-abl
  • NGS te overwegen bij geen afwijkingen en therapeutische consequenties
 • diagnostische criteria
 • risico-classificatie
  • PV
   • laag-risico: geen van de onderstaande risicofactoren
   • hoog-risico: een van de onderstaande risicofactoren
   • risicofactoren: leeftijd >60, doorgemaakte arteriele/veneuze trombose
  • ET
   • laag-risico: geen van de onderstaande risicofactoren
   • intermediair risico gesproken: laag risico plus Tr >1000 plus cardiovasculaire risicofactor
   • hoog-risico: een van de onderstaande risicofactoren
   • risicofactoren: leeftijd >60, doorgemaakte arteriele/veneuze trombose, TR >1500
 • cave MDS-RARS-T bij verdenking ET: ringsideroblasten?
 • op indicatie onderzoek naar
  • vWD bij bloedingsneiging (ook mogelijk bij TR <1000) of TR >1500
  • porta-trombose
   • kliniek: bovenbuikspijn, splenomegalie, ijzergebrek, hematemesis, rectaal bloedverlies, collateraalvorming, ascitesbuik, leverfalen
   • diagnostiek: LP-stns, echo Duplex, gastroscopie
  • sinustrombose, kliniek: hoofdpijn, evt. n/v, neurol uitval
  • mogelijk associatie ET met idiopathische intracraniele hypertensie zonder sinustrombose[1]
   • kliniek: hoofdpijn (soms met misselijkheid/braken), tinnitus, uiteindelijk tijdelijke obscuraties, visusverlies, soms diplopie
   • diagnostiek: papiloedeem, normale radiologie hersenen en verhoogde druk bij LP, evt. abducensparese
   • beleid: case reports beschrijven remissies van de IIH op hydroxyureum

2 Therapie

 • PV:
  • aderlatingen met streef-Ht: <0.45 l/l bij mannen en <0.42 l/l bij vrouwen
  • liefst electieve chirurgie uitstellen tot hematocriet 4 maanden onder controle (verhoogd risico bloeding en trombose)
 • PV en ET:
  • acetylsalicylzuur 80 mg tenzij
   • laag-risico en CALR-positiviteit
   • reeds "zwaardere antistolling" zoals clopidogrel of VKA/DOAC
   • trombocyten >1500 x109/l: eerst vWF-act <30% uitsluiten
   • klinisch verhoogde bloedingsneiging
   • verworven von Willebrand
  • stoppen met roken!
  • strenge CVRM-controles via huisarts (zoals bij diabetes, of: kalenderleeftijd +10 jaar)
  • evt. therapie erytromelalgie
  • uraatsteenprofylaxe: overweeg allopurinol bij verhoogd urinezuur tot goede instelling (of bij jicht in stabiele situatie)
  • bij TR >1500 cytoreductie voor electief beenmergonderzoek/chirurgie indien geen tijd voor goede diagnostiek
  • cytoreductie, indicaties:
   • tot trombocyten <400 bij
    • hoog-risico ziekte
    • bij ET evt. bij intermediair risico
    • intolerantie aspirine, bij PV bij intolerantie aderlatingen / ijzerdeficientie
    • symptomatische myeloproliferatie
   • tot TR <1000 en vWF-Ag >30% bij verworven Von Willebrand
  • aanvullende therapie bij

3 Prognose

3.1 PV

 • levensverwachting korter dan bij gezonden
 • onbehandeld: mediaan 18 maanden
 • behandeld: indien <65 mediane overleving lastig te interpreteren gezien
  • mediane leeftijd bij diagnose van +/- 70 jaar
  • lange mediane overleving
  • bij meeste prognostische studies maximale follow-up van 20 jaar
 • voor relatief ouderen: https://www.nature.com/articles/leu2013163.pdf
 • ongunstige prognostische factoren
  • abnormaal karyotype (bij 20% aantoonbaar)
  • leeftijd >60
  • leukocytose
 • vasculaire complicaties zijn belangrijkste verklaring mortaliteit bij PV (40%)
 • progressie tot myelofibrose bij 10-20%, zie aldaar voor prognose
 • progressie tot acute myeloide leukemie 8%, met relatief zeer slechte prognose
  • mediaan 5 maanden overleving
  • allogene SCT vereist voor langdurige overleving

3.3 ET

 • meeste patienten normale levensverwachting[2]
 • wel potentiele complicaties die tot overlijden kunnen leiden
 • risisocfactoren m.b.t. overlijden[2][3]
  • leeftijd ≥60 jaar
  • L >11 (of >15)
  • doorgemaakte trombose
  • anemie (<12 g/dL bij vrouwen en <13.5 g/dL bij mannan)
  • risicofactoren HVZ: roken, diabetes
 • belangrijkste complicatie trombose
  • leeftijd >60 =1 punt (HR 1,5)
  • risicofactoren HVZ zoals HT, DM, roken =1 punt (HR 1,6)
  • eerder trombose =2 punten (HR 1,9)
  • JAK2 V617F mutatie = 2 punten (HR 2,0)
 • bloeding
  • risico <5%
  • waarschijnlijk niet groter door lage dosis aspirine, met name indien niet gebruikt:
   • bij voorgeschiedenis met ernstig bloeding
   • na uitsluiting van verworven vWD
 • transformatie naar AML
  • 2% met 15 jaar
  • met 7 jaar 3,3%
   • risicofactoren: anemie (<12 g/dL bij vrouwen, <13.5 bij mannen) en TR >1000
   • bij geen 0,4%, bij één 4,8% en twee 6,5%
   • JAK2 V617F-mutatie and gebruik cytoreductieve therapie geen invloed
 • transformation tot post-ET myelofibrose
  • 4% met 15 jaar
  • 9% met 15 jaar
  • type 1 CAL-R mutatie: grotere kans op myelofibrotische transformatie (Pietra, Leukamia, 2016)
 • jonge patienten: beeld niet duidelijk anders[4]
  • beduidende morbiditeit, voornamelijk trombotisch
  • kleinere kans op myelofibrose?
  • kleinere kans op AML

4 Aanvullende therapie

4.1 Aderlatingen

 • streef-Ht (zeer) streng naleven: hazard ratio van 4 m.b.t. overlijden bij Ht 0,45 - 0,55
 • standaard volume 500 cc
 • isovolemisch bij klachten van hypovolemie na aderlating
 • halveren volume bij klachten van snelle daling Hb
 • frequentie
  • bij inductie:
   • mannen: 1-2x per week
   • vrouwen / ouderen / lichte mensen / cardiopulm aangedaan: 1 per 2 weken
  • bij onderhoud: gemiddeld 4x/jaar, noodzaak kan verdwijnen bij gebruik hydroxyureum, met name bij ouderen
 • bij verdenking hyperviscositeit: isovolemisch aderlaten, kan op geleide van kliniek snel herhaald worden

4.2 Cytoreductie

 • in volgorde van voorkeur
  1. hydroxyureum (= Hydrea, hydroxocarbamide)
   • vanwege: goede effectiviteit, lage kosten, eenvoud, veiligheid, weinig toxiciteit
   • begindosis: 15 mg/kg 1dd (1dd 500 of 1000 mg), voorzichtig bij nierfunctiestoornis
   • pas effect dosisverandering na 3-5 dagen: niet vaker dan 1x/week dosis aanpassen
   • doel trombocyten 100-400 zonder significante anemie of neutropenie
    • ondanks dat m.n. leukocytose met risico op trombose gecorreleerd lijkt!
   • leidt tot hoog MCV, dus normaal MCV betekent incompliance
   • bijwerkingen: cytopenie, haarverlies, ulcera mond / benen, diarree, neuropathie, teratogeen
   • leidt niet tot maligne ontaarding / myelofibrose
   • nooit bij (potentieel) zwangeren, liefst 3-6 maanden tevoren staken!
  2. interferon
   • gepegyleerd interferon-alfa 2s 2a (Pegasys)
    • dosis: 45 ug/week s.c. voor 2 weken, daarna in stapjes van 45 ug/week ophogen, maximale dosis 180 ug/week
    • alternatief: interferon-α 2b (PEG-Intron): 50 microgram/week s.c.
    • 2e alternatief: IFN-a 3 milj U s.c. 3x/week
    • cave hyperglykemie en hypercholesterolemie
   • kan tot cytogenetische remissie leiden: echter, belang niet aangetoond
   • kan leiden tot afname van: Ht, splenomegalie, trombocytose, pruritus, trombose
   • 35% stopt vanwege koorts, malaise, spierpijn, gewrichtsklachten, misselijkheid, depressie, huid/leverafwijkingen
   • enige acceptabele behandeling bij (gewenste) zwangerschap
  3. anagrelide
   • PV: trombocytose bij flebotomie is geen indicatie
   • ET: alleen indien er alleen sprake is van een trombocytose
   • startdosering 2dd 0,5 mg; iedere week te verhogen met 0,5 mg/dag; maximaal 2dd 5 mg
  4. ruxolitinib
   • ernstige therapie-refractaire jeuk of splenomegalie (RESPONSE-II)
   • begindosis 2dd 10 mg, zie myelofibrose
   • gezien kosten bij chronisch gebruik zeer terughoudend mee zijn
   • nooit bij essentiele trombocytose
  5. busulfan of 32P of pipobroman
   • alleen bij:
    • ouderen met een levensverwachting <10 jaar, cave leukemogene werking
    • therapie-refractair/onacceptable bijwerkingen van andere cytoreductie
    • bijwerkingen: huidpigmentatie, longfibriose
   • dosis
    • 32P: 3 mCi i.v., z.n. na 3 maanden herhalen
    • busulfan: 2(-4) mg per dag met wekelijkse aanpassing obv BB (cave langdurige cytopenie)

4.3 Erytromelalgie

 1. aspirine 2dd
 2. tot 600 mg per dag ophogen
 3. evt. indicatie cytoreductie

4.4 Splanchnicustrombose

 • streven naar trombocytenaantal <400
 • overweeg streven naar leucocytenaantal <15 x 109/l
 • streef-HT van PV aanhouden bij ET
 • antistolling
  • indicatie voor levenslange therapeutische antistolling i.o.m. MDL
  • indien onacceptabel hoog risico: overweeg trombocytenaggregatieremming
  • indien door oesofagusvarices / bloedingsneiging antistolling niet mogelijk: staken

4.5 Zwangerschap

 • te overwegen aanvullende criteria hoog-risico PV tijdens zwangerschap
  • trombocyten >1000 x 109/l
  • ernstige complicaties tijdens voorgaande zwangerschap: ≥3 spontane abortus binnen eerste trimester of spontane abortus in tweede of derde trimester, intrauteriene sterfte, preeclampsie <37 weken
  • abnormale flow in de uteriene arteriën op 20/24 weken
 • behandeling tijdens zwangerschap
  • streef-Ht <0.40 l/l (ook bij ET)
  • enige acceptabele cytoreductie is IFN-alfa
  • LMWH: altijd in het kraambed
  • hoog risico: gedurende gehele zwangerschap en kraambed

4.6 Jeuk

 • effectief zijn
  • fototherapie, met lauw water douchen, "laundry starch" in badwater, deppen bij afdrogen, vochtinbrengende zalf, antihistaminica
  • alle vormen van cytoreductieve therapie
  • zie UpToDate voor "weinig evidence-based" maar milde alternatieven zoals antidepressiva

5 Diagnostische criteria

5.1 PV

Diagnosis requires meeting either all 3 major criteria or the first 2 major criteria and the minor criterionc

 • major: alle drie verplicht, of de eerste 2 en het minor criterium
  • Hb >16.5 g/dL in men, >16.0 g/dL in women, or Hct >49% in men, >48% in women, or increased red cell mass >25% above mean normal predicted value
  • Bone marrow biopsy showing hypercellularity for age with trilineage growth (panmyelosis), including prominent erythroid, granulocytic, and megakaryocytic proliferation with pleomorphic, mature megakaryocytes (differences in size)
   • not strictly required in cases with sustained absolute erythrocytosis: Hb levels >18.5 g/dL in men (hematocrit 55.5 %) or >16.5 g/dL in women (hematocrit 49.5%) if mutation criterion 3 and the minor criterion are present
   • myelofibrosis (present in up to 20% of patients) can only be detected by performing a BM biopsy; hypercellularity may predict a more rapid progression to overt MF (post-PV MF)
  • Presence of JAK2 V617F or JAK2 exon 12 mutation
 • minor: subnormal serum erythropoietin level

5.2 ET

MAJOR: alle vier verplicht, of de eerste 3 en het minor criterium

 • TR ≥450 x 109 /L
 • Bone marrow biopsy: proliferation mainly of the megakaryocyte lineage with increased numbers of enlarged, mature megakaryocytes with hyperlobulated nuclei; no significant increase or left-shift in neutrophil granulopoiesis or erythropoiesis and very rarely minor (grade 1) increase in reticulin fibers.
 • Not meeting WHO criteria for BCR-ABL1+ CML, PV, PMF, myelodysplastic syndromes, or other myeloid neoplasms
 • Presence of JAK2, CALR, or MPL mutation.

MINOR:
Presence of a clonal marker or absence of evidence for reactive thrombocytosis

6 Studies

Table 1: PV studies
naam Experimentele arm Controle n trombotisch events mort med FU Auteur Jaar
  Ht <0,45 Ht 0,45 - 0,5 365 3 vs 10% 1,6 vs 3,3% (n.s.) 28 m Marchioli 2013
  aspirine placebo 518 rel RR 60% n.s.   Landolfi 2004
ECLAP% hydroxyureum flebotomie 681/342 3,0 vs 5,8 /100pj     Barbui 2017
ECLAP$ hydroxyureum flebotomie 634/317 2,$ vs 6,3%     Barbui 2018

% verschil alleen zichtbaar bij hoog risico classificatie of bij niet halen Ht <45%

$ enkel arteriele trombose

7 Referenties

8 Voetnoten

[1]

[2]

 • IPSET
 • median overall survival of 14.7 years was similar to that of the sex- and age-standardized European population
  • risk factors
   • leeftijd ≥60 jaar (2 punten),
   • L >11 (1 punt),
   • doorgemaakte trombose (1 punt).
  • median survivals were as follows:
   • Low risk (total score 0; 48 percent of patients) – Not reached
   • Intermediate risk (total score 1 or 2; 47 percent of patients) – 24.5 years
   • High risk (total score 3 or 4; 5 percent of patients) – 13.8 years
 • three thrombosis risk groups were identified:
  • Low risk for thrombosis (total score 0 or 1) – 1 percent/year incidence of thrombosis, met 15 jr 50%
  • Intermediate risk (total score 2) – 2.4 percent/year incidence of thrombosis
  • High risk (total score >2) – 3.6 percent/year incidence of thrombosis, met 15-jaar 89%

[3]

 • 605 patients, 7 year follow-up, 155 deaths (26 percent)
 • independent risk factors for predicting inferior survival:
  • Low hemoglobin level (<12 g/dL in females and <13.5 g/dL in males)
  • Age ≥60 years
  • Elevated leukocyte count (≥15,000/microL)
  • Smoking
  • Diabetes mellitus
  • Prior venous thrombosis
 • Risk stratification based on age, low hemoglobin, and leukocytosis identified median survival in three distinct risk groups, as follows:
  • Low risk (none of the risk factors; 43 percent of patients) – 23 years
  • Intermediate risk (one risk factor; 41 percent of patients) – 17 years
  • High risk (two or three risk factors; 17 percent of patients) – 9 years

[4]

Auteur: Koen de Heer

Created: 2020-11-23 ma 09:43