TMA en TTP

Inhoudsopgave

1 definities

 • MAHA = NAIHA +/- fragmentocyten (laatste is dus niet verplicht)
 • TMA = MAHA + tr-penie
 • idiopathisch en aHUS verlaten: onduidelijke namen met wisselende betekenis

2 verplicht aanvullend onderzoek

 • anamnese, o.a.
  • diarree
  • medicatie
  • wijzend op maligniteit: rugpijn / pulmonale klachten
  • wijzend op infectie: k.r.
  • bekende HIV, zwangerschap, auto-immuunziekte, maligniteit
  • status na transplantatie
 • lichamelijk onderzoek: RR
 • focusonderzoek infectie, o.a. X-thorax, sediment en bloedkweken
 • algemeen lab plus
  • hemolyseparameters
  • HIV-test
  • zwangerschapstest
  • aPTT/PT
  • vitamine B12
  • ANA/ENA/APS
  • amylase: pancreatits
 • PLASMIC score (Bendapudi, Lancet, 2017)
 • bij diarree: EHEC testen / Shiga-toxine (ook indien in familie!) op feces, evt "rectal swab" bij geen productie
  • kweek: 3x, spec medium MacConkey: sens 30%
  • PCR toxine: 50%
  • serologie: IgM op O-antigeen (0157:H7) van E.coli: nog beter
 • uitsluiten schade
  • ECG
  • cardiale enzymen
  • CT/MRI hersenen: uitsluiten bloeding e.d. bij neurologie
 • fundoscopie: bij ernstige HT of visusklachten
 • overweeg CT / beenmergonderzoek om malgniteit uit te sluiten
 • ADAMSTS13 (ernstige TTP <10%)
  • kan na start PEX nog 1 dag laag zijn
  • plasma patient toevoegen aan VWF-multimeren
  • kan vals laag zijn, bijvoorbeeld bij malaria
  • normaal getal sluit TTP niet volledig uit
   • >30% sluit feitelijk wel uit, Cuker, ASH 2018
 • remmende antistoffen
  • twee types
   • neutraliserend (vastgesteld met functionele test met aanbieden substraat 1:1 patient/gezond): sens 60-90%, hoge specificiteit
   • niet-neutraliserend (vastgesteld met ELISA): matige spec, positief bij 4% gezonden en 14% patienten SLE
  • een van beide positief: klaar
  • anders: ADAMTS13 meten in remissie en indien <10% ADAMTS13 gene sequencing
   • andere redenen sequencing: FA, debuut als kind, debuut bij eerste zwangerschap
 • indien geen EHEC / TTP en geen verdacht medicatie:
  • uitsluiten maligniteit: CT en BM-aspiraat
  • serum homocysteine and methylmalonzuur (m.n. bij jongeren)
  • C3/C4–, C3d++, CH50 (maar kunnen normaal zijn)
  • daarna: indien aanwijzingen secundaire TMA: klaar
  • anders: diagnostiek aHUS
 • indien biopt: typische afwijkingen vaatwand en microvasculaire trombose

2.1 toekomst

 • antistof die epitoop bindt dat tevoorschijn komt bij "open conformatie ADAMTS13"
  • ook negatief bij TTP in remissie

3 DD

 • primary TMA
  • verworven TTP
  • erfelijke TTP
  • HUS (evt. Shiga-toxine gerelateerd)
  • DITMA
  • complement-mediated TMA (hereditary or acquired)
  • rare hereditary disorders of vitamin B12 metabolism (MMACHC gene), or factors involved in hemostasis
   • uitlokkend: BLWI, GE-itis, vaccinatie, zwamgerschap (met name post-partum)
 • secundaire TMA
  • bij zwangerschap
   • postpartum: complement-gemedieerd
   • TTP
   • severe preeclampsia/HELLP syndrome
   • SLE
  • ernstige hypertensie (oorzaak en gevolg, nb tijdsrelatie, TTP zelden nierfalen) > alleen therapie HT
  • maligniteit
  • infectie: HIV, endocarditis, CMV, parvo
  • autoimmune disorders (SLE, aPLS, SSc); bekende ziekte; therapie SLE nuttiger dan PEX
  • stem cell or organ transplantation (rejection kidney)
   • regimen for bone marrow ablation
   • immunosuppressie
  • DIS
  • ernstige B12 deficientie
  • SP-HUS: infectie met Streptococcus pneumoniae
   • mn kinderen, S.pneumoniae maakt neuraminidase aan, zorgt voor expressie cryptisch T-antigeen op ery, reageert met (niet-irregulaire) antistoffen: positieve Coomgs
   • beeld lijkt op DIS, soms positieve kweek, neuramidase-activiteit

4 beleid

 • ernstige NF-stns: dialysis / diurese meten
 • secundaire TMA: therapie gericht op onderliggende aandoening
 • plasmaferese
  • is altijd de vraag: niet erg ziek en verdenking TTP laag uitstellen PEX en diagnostiek afwachten
  • algoritme (Cuker, ASH 2018)
   • duidelijke oorzaak TMA (DIC, preeclampsie, HELLP, HT, APS, etc.)
   • nee: PLASMIC-score 0-4 –> geen plasmaferese en ADAMTS13 inzetten
    • <10%: TTP
    • >10%: geen TTP
   • ja: empirische therapie, daarna
    • <10%: diagnose rond
    • >30%: geen TTP en overweeg stoppen PEX
    • tussenin: herhalen meting met andere methode, remmer, 7 dagen PEX continueren
    • na 4 dagen bij TTP respons te verwachten
  • kenmerkende eigenschappen
   • TTP iets vaker jonge vrouw
   • gastro-intestinale klachten (micro-infarcten) pleiten niet tegen TTP!
   • diepte trombopenie: <20-30 past bij TTP en niet bij aHUS
   • geen NF-stns (i.p. kreat <170): sterk verdacht voor TTP
   • wel NF-stns
    • en chronisch beloop (weken – maanden): sterk verdacht DITMA (of aHUS)
    • en acuut beloop: volledige DD mogelijk, alleen TTP minder waarschijnlijk
    • maar alleen NF-stns niet voldoende PEX achter te houden!
   • beloop over dagen: passend bij primaire TMA
   • explosief in uren: verdacht voor DITMA
   • verdachte medicatie: verdacht voor DITMA
   • verbetering in 3 uur – 3 dagen na partus: zw-schap gerelateerd
   • postpartum met snelle NF-stns: complement > geen PEX maar eculizumab

4.1 bijzondere situaties

 • anafylaxie: factor VIII? zie UpToDate
 • Jehova: zie UpToDate
 • let op: eculizumab dialyseer je uit

4.2 primaire TMA

4.2.1 verworven TTP

 • prednison 1,5 mg/kg 1dd
  • alternatief: methylprednisolon 1 g/dag, na 3 dagen verder als bij prednison
  • na 2 weken afbouwen in 1 week bij goede remissie
  • PPI
  • indien niet in 3 weken prednison gestaakt wordt: PJP-profylaxe
 • 1dd plasmaferese FFP 50 ml/kg (Rock, NEJM)
  • voor plasmaferese ADAMTS13 afnemen (plus spijtbuis in geval monster verloren per ongeluk gaat)
   • >20% betekent geen TTP (dan methylmalonzuur / homocysteine inzetten)
  • begin met 1,5 maal plasmavolume gedurende 3 dagen
  • gevolgd door dagelijkse plasmawisseling met 1,0 maal plasmavolume gedurende 4 dagen totdat minimaal 2 dagen complete respons bereikt is
 • respons vervolgen met dagelijks bloedbeeld, LDH en kreat
 • FE's bij symptomatische anemie
 • trombocytentransfusie gecontraindiceerd, alleen bij major bloeding
 • geen reactie op PEX na 3-4 dagen: diagnose heroverwegen
 • foliumzuur 5 mg dd
 1. responsevaluatie
  • responsevaluatie (vanaf 7 dagen behandeling)
   • CR: TR >120 en LDH <25% boven normaalwaarde >2 aaneengesloten dagen
   • PR: >50% stijging van plaatjes en minstens >60, >50% daling van LDH vergeleken met uitgangswaarde, en geen klinische achteruitgang
   • geen respons:
    • TR <60, of
    • TR <120 en plaatjes stijging <100% (?) en LDH <50% daling, of
    • klinische achteruitgang
   • PD / exacerbatie: klinische achteruitgang met ontbreken herstel plaatjes en/of stijging LDH
  • definitieve responsevaluatie (na 4 weken)
   • CR: TR >120 en LDH <25% boven de normaalwaarde
   • recidief: recidief ziekte na ≥4 weken complete remissie.
 2. beleid op geleide van respons
  • onvoldoende respons: sluit medicatie en infectie uit
  • na 7 dagen
   • CR: stop plasmawisseling, prednison in 2 weken afbouwen
   • PR:
    • start 2e cyclus plasmawisseling, 5x in 7 dagen
    • prednison continueren
    • herhaal ADAMTS13 bepaling
   • geen respons/progressieve ziekte:
    • als bij PR maar ook:
    • overweeg intensiveren plasmawisseling
    • rituximab: 375 mg/m2/IV, 1x/week gedurende 4 weken (na plasmawisseling)
   • bij ernstige kliniek en progressieve ziekte (WHO 3-4 bloeding, ernstige neurologie): overweeg splenectomie
    • Dubois en Gray: indien acuut toegepast RR 92%, 5% mortaliteit (vs 1%), morbiiteit 10% (trombose oa, vs 4%)
  • na 14 dagen
   • CR (minimaal 2 dagen bestaand): plasmawisseling stop, prednison in 1 week afbouwen
   • PR: continueer plasmawisseling, handhaaf prednison, rituximab: 375 mg/m2/IV, 1x/week gedurende 4 weken
   • geen respons/ progressieve ziekte: overweeg splenectomie, rituximab: 375 mg/m2/IV, 1x/week gedurende 4 weken, overweeg:
    • ciclosporine A 4-6 mg/kg/dag in 2 dosis, streven naar dalspiegel rond 100 μg/l
    • cyclofosfamide puls (600mg/m2) 6 maal
    • vincristine
    • bortezomib (Patriquin, BJH, 2016 en Pandey et al.)
    • N-acetyl-cysteine (klieft VWF)
    • recombinant ADAMTS13
   • ernstige kliniek en progressieve ziekte (WHO 3-4 bloeding, ernstige neurologie): overweeg splenectomie (SORT level C)
  1. toekomst
   • caplacizumab
    • bindt A1-domein VWF zodat trombocyten niet meer kunnen binden
    • HERCULES trial
    • snellere respons, kans op overlijden, recidief en trombose kleiner
    • bijwerking: grotere kans op bloeding

4.2.2 primaire TTP in remissie

 • 1/3 krijgt recidief waarbij 75% in 1e 2 jaar (Ferrari, Blood 2007)
 • indien ADAMTS13 <10% preemptief rituximab?
 • long term sequelae
  • 10% SLE in toekomst, ook andere auto-immuunziekten, hogere mortaliteit dan normaal
  • cave: depressie, verminderd cognitief functioneren
   • subklinische recidieven met CVA: laag ADAMTS13 geassocieerd met CVA (Rotterdam studie, Blood, 2015)
    • bij hogere ADAMTS13-waarden dan bij TTP gezien

4.2.3 erfelijke TTP

 • Upshaw-Shulman
 • kliniek: positieve FA, jong, alleen trombopenie
 • let op: antistoffen kunnen vals-negatief zijn
 • laag ADAMSTS13, geen antistoffen en positieve FA: DNA-onderzoek
 • als verworven TTP

4.2.4 complement-gem TMA

 • erfelijk of verworven
 • uitlokkend: BLWI, GE-itis, vaccinatie, zwangerschap (met name post-partum)
 • kan recidiveren
 • 1e manifestatie kan op elke leeftijd
 • 50% DNA-afwijking in complement-systeem
 • eculizumab / PEX

4.2.5 zeldzame oorzaken

 1. cobalamin C deficientie-gemedieerde TMA of afwijking MMACHC gen
  • lab: homocysteine verhoogd en methionine verlaagd, urine: methylmalonacidurie
  • behandeling: hydroxocobalamine, betaine, en folinic acid
 2. factoren betrokken bij hemostase
  • thrombomoduline, plasminogeen, diacylglycerol kinase epsilon

4.3 secundaire TMA

 • in principe: onderliggende oorzaak behandelen

4.3.1 Shiga toxin-HUS

 • E.coli of Shigella
 • kliniek: vaak dagen na buikpijn en bloederige diarree, die vaak net over aan het gaan zijn
 • prognose: 70% dialyse, acute mortaliteit 2-5%, 25% morbiditeit: 2-3% ch dialyse, HT, pr-urie, NF-stns

4.3.2 DITMA

 • “incubatietijd” weken, of intermitterend over weken; kan soms explosief belopen in uren hebben (dan specifiek beloop), maar ook over maanden
 • beleid: stop medicatie
 • immuungemedieerd
  • quinine (tonic, bitter lemon!), gemcitabine, oxaliplatin, quetiapine
 • toxiciteitgemedieerd
  • cisplatin, gemcitabine, mitomycine, bleomycine, ciclosporine, tacrolimus
  • VEGF inhibitors (such as sirolimus and bevacizumab)
  • narcotics (such as oxymorphone and cocaine)
  • ifn-a, oac, ticlo/clopidogrel

Auteur: Koen de Heer

Created: 2019-01-12 za 23:34

Emacs 25.2.2 (Org mode 8.2.10)

Validate